Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie dwóch ostatnich tygodni października

Taborowe podsumowanie dwóch ostatnich tygodni października Fot. NaKolei.pl (ilustracyjne)

Prezentujemy podsumowanie października 2020 r. pod kątem przetargów taborowych. W porównaniu z wcześniejszymi okresami mamy pewne ożywienie na rynku.

Przetarg na dzierżawę dwóch składów spalinowych unieważniony

POLREGIO unieważniło przetarg na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych z powodu braku ofert. Przewoźnik chciał pozyskać dwa pociągi na 12 miesięcy z opcją trzykrotnego przedłużenia umowy, na maksymalnie trzy dwunastomiesięczne kolejne okresy. Dzierżawa spalinowych zespołów trakcyjnych obejmowała okres podstawowy od 13 grudnia 2020 roku do 11 grudnia 2021 roku. Póki co przetarg nie został powtórzony.

Podlaski Odział POLREGIO z przetargiem na P3 SA133

Podlaski Oddział POLREGIO szuka wykonawcy przeglądu poziomu utrzymania PU3-2 dla dwóch autobusów szynowych typu 218Mc: SA133-001 oraz SA133- 002. Termin oddania składów do naprawy to IV kwartał 2021 roku. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie umowy na wykonanie poziomów utrzymania z zakresu PU3-2. Oferty można składać do 23 listopada 2020 roku. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

PESA wygrywa kolejny wagonowy przetarg

Konsorcjum PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki wygrało kolejny przetarg na modernizacje wagonów PKP Intercity. Tym razem to 125 pojazdów. Zwycięzcy zaproponowali cenę 540.354.375,00 zł brutto a ZOS Vrutky (Słowacja) cenę 878.240.875,00 zł brutto. Tylko pierwsza z nich mieściła się w budżecie PKP Intercity, które na ten cel chciały przeznaczyć 591.168.750,00 zł brutto. Obaj producenci zaproponowali 36 miesięcy gwarancji. Wszystkie wagony mają być gotowe w ciągu 4 lat, pierwszy po 250 dniach od podpisania umowy. Pojawią się w nich m.in. klimatyzacja, nowoczesna informacja pasażerska, toalety z obiegiem zamkniętym, Wi-Fi czy miejsce na duży bagaż.

Oferta FPS za droga, 90 wagonów bez wykonawcy modernizacji

Nie udało się natomiast rozstrzygnąć przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A. Zaproponowana przez FPS kwota za realizację usługi nie mieściła się w kwocie jaką Zamawiający, przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Poznańska firma wskazała bowiem kwotę 515 751 300,00 zł brutto. Budżet PKP Intercity na ten cel to 424 534 500,00 zł brutto.

Trzy zmodernizowane lokomotywy dla PCC od Taboru Dębica

Trzy zmodernizowane lokomotywy zasilą flotę PCC Intermodal, która podpisała umowę z firmą Tabor Dębica. Dostawy mają być zrealizowane jesienią 2021 roku. Przedmiotem zamówienia były trzy lokomotywy zmodernizowane w oparciu o wsad (elementy konstrukcyjne) lokomotyw SM42 (obecnie już nieprodukowanych), lub w oparciu o wsad innych lokomotyw, które po modernizacji uzyskują parametry eksploatacyjne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i które zostaną poddane gruntownej przebudowie. Zaoferowane lokomotywy po wykonaniu ich modernizacji oraz po przeprowadzeniu niezbędnych prób i testów nie powinny być przed odbiorem przez Zamawiającego nigdzie eksploatowane.

POLREGIO szuka wykonawcy P3 lubuskiego Linka

Lubuski Oddział POLREGIO ogłosił przetarg na wykonanie przeglądu okresowego trzeciego poziomu utrzymania (PU3-2) autobusu szynowego SA139-004 zgodnie z obowiązującym cyklem przeglądów zawartych w Dokumentacji systemu utrzymania (DSU) i Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Oferty można składać do 20 listopada 2020 roku. Decyduje cena, a na realizację prac będzie 30 dni. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną umowę na wykonanie przeglądu okresowego trzeciego poziomu utrzymania PU3-2 lub naprawy rewizyjnej autobusów szynowych serii SA139, o wartości brutto nie mniejszej niż 295 000,00 PLN.

Do kupienia dwa EN81

Małopolska wystawiła na sprzedaż dwa EN81 o numerach 001 i 002, którą są obecnie wyłączone z ruchu. Łączna cena wywoławcza za sprzedaż dwóch sztuk pojazdów to 192.000,00 zł netto. Oferty można składać (po wydłużeniu terminu) do 11 listopada 2020 r. Jedyne kryterium wyboru to cena.

Koleje Wielkopolskie chcą wydzierżawić spalinowy skład

Koleje Wielkopolskie ogłosiły przetarg na dzierżawę jednego spalinowego zespołu trakcyjnego. Jak wskazano w zamówieniu ma być eksploatowany w celu świadczenia usług kolejowych przewozów pasażerski. Przewoźnik szuka jednostki, dla której dysponuje maszynistami posiadającymi uprawnienia do obsługi tego pojazdu, tj. 218Ma, 218Md, 223M oraz VT628.4

Jest wykonawca P4 dla dolnośląskich SA134 i SA135

Koleje Dolnośląskie podpisały umowę z Serwisem Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Lisi Ogon na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania, dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy. Wartość umowy to 7 800 000.00 PLN.

Małopolskie EN77 potrzebują napraw P4

Koleje Małopolskie poszukują wykonawcy czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 32WE serii EN77 o numerach inwentarzowych 001, 002, 003, 004 i 005.

Oferty można składać do 30 listopada 2020 r. Wymagane jest doświadczenie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu usługi czynności czwartego (P4) lub piątego (P5) poziomu utrzymania pasażerskiego pojazdu kolejowego z napędem.

Na realizację prac będzie 100 dni.

Koleje Mazowieckie z ofertami na P4 SA135

Trzy oferty zostały złożone w przetargu na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 autobusów szynowych typu 214Mb serii SA135-015 i SA135-016 Kolei Mazowieckich:

  1. ZNTK Mińsk Mazowiecki z ceną 2.811.780,00 zł brutto;
  2. Konsorcjum firm Seluch i Public Transport Service z ceną 2.521.500,00 zł brutto;
  3. Konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych Lisi Ogon oraz SPS ASO Mieczkowski z ceną 2.410.800,00 zł.

Wszyscy oferenci chcą wykonać prace w latach 2020-2021, w terminie nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych, liczonych od przekazania pojazdu. W ofercie 1 i 3 wskazano 27 miesięcy gwarancji, a 2 2 – 24 miesięcy gwarancji.

Kryteria wyboru stanowią: cena – 70%, gwarancja – 15% oraz termin wykonania naprawy – 15%. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie zamawiającego, który wynosi 4.464.900,00 zł brutto.

Przetarg na naprawę powypadkowego EN57-2066

Kujawsko-Pomorski Zakład POLREGIO ogłosił przetarg na przywrócenie do ruchu powypadkowej jednostki EN57-2066. Oferty można składać do 9 listopada 2020 roku, a jedyne kryterium wyboru stanowi cena. Od wykonawcy wymagane jest udzielnie 12-miesięcznej gwarancji.