Strona główna » Wiadomości » Zostań członkiem Zarządu firmy „Lotos Kolej”! Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie kwalifikacyjne

Zostań członkiem Zarządu firmy „Lotos Kolej”! Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie kwalifikacyjne

Redakcja
Fot. Lotos Kolej

Rada Nadzorcza „LOTOS Kolej” Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 22.05.2024 r.

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

Współzarządzanie działalnością Spółki w ramach zarządu
Współtworzenie i zapewnienie realizacji strategii Spółki
Efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej
Od Kandydatów oczekujemy

Doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołów
Umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych
Posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność
Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty biznesowe – mile widziana
Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki

1. Posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych

2. Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

4. Spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

Kandydatami nie mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków

Pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
Wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań
Są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
Pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej
Ich aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
Zgłoszenia powinny zawierać

1. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny

2. Oświadczenia o:

korzystaniu w pełni z praw publicznych
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
3. Kopie oryginałów dokumentów potwierdzających: ukończenie studiów wyższych, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata, co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty)

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego Rzeczypospolitej Polskiej o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym do Zarządu Spółki)

5. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.)

6. Oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów

7. Oświadczenie i informacje dotyczące dodatkowej działalności zarobkowej/gospodarczej

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na powołanie w skład Zarządu Spółki

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu (pkt. 1-8) uprawnia kandydatów do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W odniesieniu do przesłanych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów będących kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydatów i poświadczonymi przez kandydatów do Zarządu Spółki, kandydaci są zobowiązani do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

Zastrzega się prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata / kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x