NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Kolejny przystanek do przebudowy w ramach rządowego programu

Kolejny przystanek do przebudowy w ramach rządowego programu

Redakcja
Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację przystanku Mordy Miasto na linii kolejowej nr 31. To kolejne zamówienie realizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Termin realizacji zamówienia to okres od dnia podpisania umowy do dnia 28 sierpnia 2023 r. Zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez zamawiającego odbioru eksploatacyjnego z przekazaniem do eksploatacji powinno nastąpić w terminie do 28 czerwca 2023 r. Dostarczenie zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, obejmującym przedmiot zamówienia potwierdzone dokonaniem przez zamawiającego odbioru końcowego powinno odbyć się w terminie do 28 sierpnia 2023 r.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Każdy z nich musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia obejmujące roboty polegające na modernizacji/rozbudowie lub budowie lub przebudowie peronów na łączną kwotę co najmniej 10 milionów złotych.

Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

Oferty w przetargu można składać do 6 września 2022 r. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” oraz innych na które mogą być wydane indywidualne decyzje Prezesa UTK zadania objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót z branży budowlano-konstrukcyjnej, torowej, teletechnicznej, srk, elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, infrastruktury pasażerskiej.

Przystanek Mordy Miasto, którego dotyczy modernizacja zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka w km 19,713, na terenie województwa mazowieckiego w powiecie siedleckim, na terenie miasta i gminy Mordy. Na przystanku znajdują się dwa perony jednokrawędziowe, wybudowane w 1984 r. Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych oraz cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI:

a) skrajnia budowli – GPL-2

b) prędkość na linii nr 31: V =80 -120 km/h,

c) dopuszczalny nacisk osi: 221 kN (22,5 t/oś),

d) długość peronu 250 m z zachowaniem rezerwy 150 m wysokość 0,76m.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności