NaKolei.pl WiadomościTabor Koleje Śląskie podpisały umowę z Newagiem na dostawę 3 EZT-ów

Koleje Śląskie podpisały umowę z Newagiem na dostawę 3 EZT-ów

Redakcja
Fot. Koleje Śląskie

Newag otrzymał zlecenie od Kolei Śląskich na produkcję trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych. W opcji domówienie kolejnych dwóch pojazdów.

Koleje Śląskie i Newag podpisały umowę. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa przez Newag na rzecz Kolei Śląskich trzech czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz świadczeniem usług serwisowych w okresie od dnia dostawy danego EZT do dnia wykonania pierwszej naprawy czwartego poziomu utrzymania. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez zamawiającego do dwóch dodatkowych EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz wydłużenia terminu świadczenia usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT do dnia wykonania drugiej naprawy czwartego poziomu utrzymania.

Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym umowy będą realizowane w 2025 roku, zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji najpóźniej:

  • do dwóch lat od zawarcia Umowy – w przypadku zamówienia dodatkowych EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych;
  • do dnia 31 grudnia 2029 r. – w przypadku wydłużenia terminu świadczenia usług serwisowych.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi 103 620 000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę trzech EZT w łącznej wysokości: 90 000 000,00 zł netto, płatne proporcjonalnie po dostawie poszczególnych EZT, oraz szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych w wysokości 13 620 000,00 zł netto, płatne proporcjonalnie do eksploatacji EZT. W razie skorzystania z opcji zamówienia dodatkowych dwóch EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz wydłużenia okresu świadczenia usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT szacunkowa wartość Umowy wyniesie 195 400 000,00 zł netto.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych dotyczących dostawy EZT, w wysokości 5 535 000,00 zł. Przed dostawą EZT Spółka wniesienie dodatkowe zabezpieczenie dotyczące usług serwisowych w wysokości 837 630,00 zł. W razie skorzystania z prawa opcji wysokość zabezpieczenia zostanie proporcjonalnie zwiększona. 70 % zabezpieczenia w zakresie dostawy danego EZT zostanie zwrócone po dostawie danego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji lub rękojmi za wady na dany EZT. Zabezpieczenie dotyczące usług serwisowych zostanie zwrócone po zakończeniu świadczenia usług serwisowych.

Po zakończeniu świadczenia usług serwisowych, Spółka udzieli dodatkowej gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 24 miesięcy od zakończenia świadczenia usług serwisowych.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowie zobowiązań oraz odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto z tytułu dostawy EZT. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności