Infrastruktura
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Pomorska Kolej Metropolitalna rusza z budową części „bajpasa kartuskiego”

Pomorska Kolej Metropolitalna rusza z budową części „bajpasa kartuskiego” Fot. PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna rusza z rozbudową swojej sieci. Właśnie ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie oraz budowę jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej nr 234 na odcinku Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki od miejsca włączenia w linię kolejową nr 248 do km 11,030 oraz rozbudowę posterunku odgałęźnego Kiełpinek położonego na linii kolejowej nr 248 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa.

To popularny „bajpas kartuski” czyli objazd dla pociągów jadących z Gdańska do Kartuz, którego uruchomienie związane jest z elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace zostały podzielone na następujące etapy:

  1. ETAP I – 45 dnia od daty rozpoczęcia zamówienia – wykonanie koncepcji projektowej;
  2. ETAP II – 100 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia zamówienia – złożenie kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w wyniku złożenia którego wszczęte zostanie postępowanie administracyjne i jednocześnie możliwym będzie wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na realizację Kontraktu w terminie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. ETAP III – 9 miesięcy od daty rozpoczęcia zamówienia – opracowanie projektu budowlanego obejmującego swoim zakresem całość robót, wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych, potwierdzone złożeniem do właściwego organu/organów kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie pozwolenie na budowę, w wyniku złożenia którego możliwym będzie wydanie przez właściwy organ pozwolenia na budowę w terminie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. ETAP IV – do dnia 9 września 2022 r. – uzyskanie przejezdności linii kolejowej nr 234 i nr 248 rozumiane jako zakończenie wszelkich robót niezbędnych do wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinkach linii kolejowej nr 234 i nr 248, które objęte są kontraktem, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód, decyzji, pozwoleń, dopuszczeń, w szczególności pozwolenia na użytkowanie oraz integracją (powiązaniem) tych odcinków linii kolejowych ze stycznymi liniami kolejowymi;
  5. ETAP V – 24 miesiące od daty rozpoczęcia zamówienia – zakończenie wszystkich robót, potwierdzone przez zamawiającego protokołem odbioru końcowego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, zezwoleń i dopuszczeń oraz innych dokumentów o podobnym charakterze, które umożliwiać będą eksploatację infrastruktury wykonanej w ramach kontraktu.

Czasu nie jest zatem wcale dużo, dobrze byłoby rozstrzygnąć przetarg przy pierwszym podejściu. Oferty można składać do 4 sierpnia 2020 roku. Będą oceniane wg kryteriów: doświadczenie personelu Wykonawcy – Waga: 5 oraz cena – Waga: 95.

Oferta musi zachować ważność do 2 października 2020 roku. Od oferentów wymaga się również wpłacenia wadium w wysokości 1 200 000,00 zł.

Całość prac przy bajpasie kartuskim obejmuje dwie części. Pierwsza to modernizacja ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej). Druga to odbudowa niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna przy współpracy z miastem Gdańsk). To właśnie tego odcinka dotyczy ogłoszony przetarg.

Zamawiający nie podał szacunkowej wartości zamówienia.