Prawo i przetargi Tabor

Po PKP CARGO także PCC Intermodal kupuje wielosystemowe lokomotywy

Po PKP CARGO także PCC Intermodal kupuje wielosystemowe lokomotywy Fot. PCC Intermodal (ilustracyjny)

Po PKP CARGO PCC Intermodal S.A. również ogłasza przetarg na dostawę lokomotyw wielosystemowych. Ma być ich 7. Zamówienie obejmuje również świadczenie usług serwisowych w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji i po gwarancji aż do pierwszej naprawy P4.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lokomotyw nowoczesnych, nowych, czteroosiowych, wielosystemowych, dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jednego typu i modelu lub kompatybilnej rodziny pojazdów, wyprodukowanych przez tego samego producenta, w pełni i bezterminowo dopuszczonych do eksploatacji. Zamawiający dopuszcza dwa warianty. I tak lokomotywy muszą posiadać wszelkie dopuszczenia formalne, prawne, homologacje oraz inne wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty dopuszczające bezwarunkowo i bezterminowo do poruszania się i eksploatacji na terenie tylko Polski (wariant I) oraz Polski i Niemiec (wariant II). Dostarczone lokomotywy powinny być zgodne z aktualnymi międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w danym państwie, na które lokomotywy zostały homologowane. Powinny posiadać świadectwo typu pojazdu kolejowego lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla każdego z krajów zgodnie i/lub niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji każdej lokomotywy w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego w Polsce, celem uzyskania numeru EVN.

Dostawca lokomotyw będzie odpowiedzialny za dostarczenie kompletu dokumentów do Urzędu ds. Bezpieczeństwa niezbędnego do rejestracji przeznaczonych do dostarczenia pojazdów w Europejskim Rejestrze dopuszczonych typów pojazdów do eksploatacji (ERATV) w ramach zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji lokomotyw.

Zasilanie

Lokomotywy przeznaczone zostaną do prowadzenia pociągów intermodalnych na liniach zelektryfikowanych oraz do wjazdu na bocznice. Stąd też znalazły się zapisy o możliwości użycia opcjonalnego, wybranego przez Zamawiającego, wyposażenia lokomotywy w spalinowy moduł dojazdowy.

Ww. dopuszczenia winny obejmować przynajmniej następujące systemy zasilania sieci trakcyjnej:

  • prąd stały (DC) dla Polski 3 kV DC;
  • prąd przemienny (AC) dla Niemiec 15 kV 16 2/3 Hz AC.

Lokomotywy muszą być wyposażone m.in. w urządzenia pokładowe ETCS, w system radiołączności GSM-R.

Lokomotywy tylko fabrycznie nowe

Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym, przedmiotem przetargu i dostawy są lokomotywy wyłącznie fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się ofert obejmujących lokomotywy używane lub modernizowane. Wszystkie zastosowane do produkcji lokomotyw części i podzespoły, elementy i materiały muszą być fabrycznie nowe ich rok produkcji winien być tożsamy z rokiem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac na każdym etapie ich produkcji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dostawca w ramach zawartej umowy dostawy lokomotyw zobowiązany będzie świadczyć usługi pełnego serwisu i utrzymania (prewencyjnego i korekcyjnego) dostarczonych lokomotyw przez okres od dnia odbioru do dnia skierowania lokomotywy na pierwszą naprawę rewizyjną P4.

Dostawca lokomotyw udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na każdą lokomotywę od dnia protokolarnego jej odbioru. W ramach wykonania przedmiotu umowy i w ramach ceny za dostawę lokomotyw dostawca na zasadach określonych umową dostawy świadczyć będzie usługi szkoleniowe z zakresu obsługi oraz eksploatacji lokomotyw.

Lokomotywy mają być dostarczone w latach 2021 – 2022 według harmonogramu: cztery lokomotywy w I półroczu 2021 r., a kolejne w listopadzie 2021 r., czerwcu 2022 r. oraz listopadzie 2022 r.

Kryteria wyboru

Oferty w przetargu można składać do 15 czerwca 2020 roku. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi wysokość całkowitego wynagrodzenia netto.

Oferenci muszą wykazać się doświadczeniem. Warunkiem dopuszczenia do oceny ofert jest przesłanie w określonym terminie aktualnych dokumentów formalnych, w tym referencji poświadczających niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw lokomotyw elektrycznych zróżnicowanych pod kątem dopuszczeń do eksploatacji w przynajmniej 2 krajach o odmiennych systemach bezpieczeństwa i dopuszczonych do eksploatacji na infrastrukturze kolejowej krajów Unii Europejskiej.

Zakup lokomotyw jest realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Tytuł projektu to Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie polski i UE.Kongres590