VII Kongres Rozwoju Kolei
Prawo i przetargi Tabor Transport miejski

Tramwaje Szczecińskie kupują wagony dwukierunkowe. Zmontują je same

Tramwaje Szczecińskie kupują wagony dwukierunkowe. Zmontują je same Fot. Wiki Commons

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na dostawę wagonów dwukierunkowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej kupowanych Moderusów Beta, chcą zmontować je samodzielnie.

Stąd też przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy tramwaju dwukierunkowego, przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego w ilości 2 sztuk oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego i przeszkolenie pracowników, z możliwością wykorzystania prawa opcji polegającego na zamówieniu i dostawie dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 dwóch sztuk tramwaju dwukierunkowego przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego.

Dostawa ma być realizowana przez wykonawcę na rzecz zamawiającego z podziałem na dwa etapy:

etap I – obejmuje dwie dostawy podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów dwukierunkowych 2 sztuk tramwaju dwukierunkowego oraz dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego z realizacją:

  1. pierwsza dostawa (komplet do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 180 dni od zawarcia umowy,
  2. druga dostawa (komplet do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego oraz specjalistyczne wyposażenie obsługowo naprawcze) do 240 dni od zawarcia umowy;

etap II – obejmuje opcjonalnie do dwóch dostaw podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 sztuk tramwajów dwukierunkowych, realizowaną w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania z realizacją:

  1. pierwsza dostawa (komplet do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 120 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji,
  2. druga dostawa (komplet do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 180 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji.

Oferty można składać do 31 lipca 2020 roku. Będą oceniane zgodnie z kryteriami: cena – 90% oraz gwarancja i rękojmia – 10%. Szacunkowy termin zawarcia umowy to 28 września 2020 roku.

Wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – główną dostawę polegającą na dostawie minimum 1 (słownie: jednego) tramwaju, który posiadał w części pasażerskiej minimum 25 % niskiej podłogi, przez którą zamawiający rozumie taką powierzchnię podłogi, której wysokość w części pasażerskiej przeznaczonej dla osób stojących i siedzących nie przekracza 350 mm od poziomu główki szyny (pgs) i jest zlokalizowana w jednym z członów tramwaju.