NaKolei.pl WiadomościTransport miejski NDI nie zgadza się z decyzją Tramwajów Śląskich o zerwaniu umowy. Opóźnienia miały być też z winy zamawiającego

NDI nie zgadza się z decyzją Tramwajów Śląskich o zerwaniu umowy. Opóźnienia miały być też z winy zamawiającego

Adrian Izydorek
Fot. Tramwaje Śląskie

Tramwaje Śląskie zerwały umowę z NDI czyli wykonawcą modernizacji infrastruktury tramwajowej w centrum Mysłowic. Śląska spółka stwierdziła, że NDI to nierzetelna firma, ta natomiast odpowiada na zarzuty.

Jak informowaliśmy wczoraj na łamach 'NaKolei.pl’, Tramwaje Śląskie wypowiedziały umowę konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A., które były generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych infrastruktury tramwajowej w centrum Mysłowic. Inwestycja obejmowała ulicy: Bytomską, Starokościelną, Szymanowskiego i Powstańców a realizowana była dotąd przez tego samego wykonawcę w dwóch zakresach – tramwajowym i miejskim.

Według wczorajszego komunikatu spółki Tramwaje Śląskie, NDI miało nie poradzić sobie z realizacją zadania, z uwagi na opóźnienie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tramwaje Śląskie, wykonawca w treści umowy podpisanej w maju 2021 r., całość robót w obu zakresach miał zakończyć do 30 września 2022 r., jednak podpisano aneks do umowy wyznaczając nowy termin realizacji inwestycji: 5 grudnia 2022 roku.

Oświadczenie o odstąpieniu, złożone przez Tramwaje Śląskie S.A. – jednego z Inwestorów przedsięwzięcia (drugim jest Urząd Miasta Mysłowice) działającego na podstawie odrębnie zawartej umowy z Konsorcjum – jest bezpodstawne, a naliczona przez niego kara umowna jest w całości bezzasadna – twierdzi NDI.

Konsorcjum firm (NDI S.A. i NDI Sopot S.A.) poinformowało, że wbrew stanowisku zamawiającego, opóźnienie w realizacji inwestycji nie zostało spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lecz przez okoliczności niezależne od wykonawcy i leżące po stronie zamawiającego.

W szczególności – w toku realizacji prac – ujawniono liczne uchybienia i braki w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji, w tym w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, skutkujące koniecznością czasowego wstrzymania robót oraz wykonania szeregu robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych umową. Choć zamawiający był na bieżąco i niezwłocznie informowany przez wykonawcę o wystąpieniu każdej z ujawnionych przeszkód, nie podejmował niezbędnych decyzji warunkujących możliwość kontynuowania prac przez wykonawcę, znacznie opóźniając realizację inwestycji – informuje dotychczasowy wykonawca inwestycji w Mysłowicach.

Wykonawca wskazuje, że decyzja zamawiającego o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dla niego zaskoczeniem.

Wykonawca wystąpił do zamawiającego o przedłużenie czasu realizacji umowy, szczegółowo wskazując przyczyny i je uzasadniając, zaś zamawiający w grudniu 2022 r. w trakcie spotkania z wykonawcą deklarował zamiar przeprowadzenia rozmów stron w tym zakresie – czytamy w oświadczeniu NDI.

Dodatkowo NDI odniosło się do stwierdzenia, że wykonawca nierzetelnie prowadził swoje prace.

Konsorcjum stanowczo sprzeciwia się stwierdzeniu wyrażonemu w publikacji przez Tramwaje Śląskie S.A. o rzekomej „nierzetelności” wykonawcy. Jak wskazano powyżej, Konsorcjum wykonało prace rzetelnie, nie uchybiając ciążącym na nim obowiązkom. Ponadto, o rzetelności wykonawcy świadczy zrealizowanie przez Konsorcjum na rzecz Tramwajów Śląskich S.A. kilkunastu innych inwestycji, w całości odebranych przez zamawiającego i oddanych do użytku publicznego, w tym np. w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Bytomiu – wskazuje konsorcjum w oświadczeniu.

Ponadto, Konsorcjum podkreśla, że decyzja zamawiającego o odstąpieniu od umowy budzi istotne wątpliwości w zakresie jej celowości. NDI twierdzi, że inwestycja zostałaby ukończona w 2023 roku, natomiast uruchomienie na nowo procedury przetargowej, wybranie wykonawcy, podpisanie z nim umowy i przekazanie placu budowy przedłuży znacznie zakończenie inwestycji.

Pod warunkiem postulowanego przez wykonawcę współdziałania zamawiającego z konsorcjum, wykonawca jest w stanie ukończyć inwestycję w 2023 r., podczas, gdy bezpodstawne rozwiązanie umowy przez zamawiającego spowoduje przesunięcie terminu jej realizacji o przeszło rok, skutkując jej ukończeniem najwcześniej w 2024 r. Tu należy bowiem uwzględnić czas konieczny na ukończenie prac, potrzebny w równym stopniu Konsorcjum, jak i każdemu innemu wykonawcy oraz czas trwania ponownej procedury przetargowej. Jednocześnie, zmiana wykonawcy w toku wykonywania robót naraża Miasto Mysłowice na istotne ryzyko opóźnienia w usunięciu niedogodności związanych z realizowaną inwestycją, a obu inwestorów na ryzyko poniesienia wyższych, dodatkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, za które pełną odpowiedzialność ponosić będą Tramwaje Śląskie S.A. – wskazuje konsorcjum firm.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności