Kolej na świecie Tabor

Kolejne pojazdy NEWAGU pojadą do Włoch

Kolejne pojazdy NEWAGU pojadą do Włoch Odebranie pojazdu dla FCE na Sycylii w 2015 roku fot. NEWAG

Cztery pojazdy NEWAGU pojadą do Włoch, a dokładniej do przewoźnika Ferrovia Circumetnea (FCE).

NEWAG informuje o kolejnych dostawach za granicę. Cztery pojazdy NEWAGU pojadą do Włoch. Producent wyprodukuje dla FCE cztery pojazdy VULCANO.

Zamówienie dotyczy dodatkowych składów, które FCE mogło zamówić na podstawie umowy ramowej, która zawierała zapis o dostawie do 10 pojazdów do dnia 2 grudnia br. Przewoźnik skorzystał z tej okazji. Dzień przed wygaśnięciem umowy NEWAG poinformował, że cztery pojazdy VULCANO pojadą do Włoch.

W grudniu 2015 roku FCE otrzymało pierwszeego z czterech zamówionych wtedy pojazdów. Zamówienie wyniosło 14.760.000,00 EUR netto.

W dniu 19.12.2015 w Kata­nii  na Sycy­lii nastą­piło ofi­cjalne  prze­ka­za­nie  pojaz­dów Vul­cano wypro­du­ko­wa­nych w Newag S.A.  dla  Fer­ro­via Cir­cu­met­nea (FCE) zgod­nie z umową wyko­naw­czą pod­pi­saną w grud­niu 2013r.

Pojazdy NEWAGU pojadą do Włoch. Co wiemy o VULCANO?

Vul­cano to wąsko­to­rowe spa­li­nowe zespoły trak­cyjne (SZT) wypro­du­ko­wane przez Newag S.A. dla FCE. Są to nowo­cze­sne, dwu­czło­nowe pojazdy wypo­sa­żone w zin­te­gro­wane zespoły napę­dowe „power­pack” ze spe­cjal­nie zapro­jek­to­waną prze­kład­nią elek­tryczną. Posiadają zaawan­so­wane roz­wią­za­nia tech­niczne zasto­so­wane w ukła­dach: napę­do­wym, bie­go­wym oraz opar­cia nad­wozi pojazdu. To składy w pełni kli­ma­ty­zo­wane i przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się.

Łączna wartość obecnego zamówienia wynosi 14 892 840,00 EUR netto, co stanowi 62 666 092 PLN netto według średniego kursu NBP. FCE stara się właśnie o środki na dofinansowanie zamówienia.