VII Kongres Rozwoju Kolei
Tabor
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-pesa

Jest przetarg PKP Intercity na zakup do 95 lokomotyw!

Jest przetarg PKP Intercity na zakup do 95 lokomotyw! Fot. NEWAG S.A.

PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup do 95 lokomotyw wielosystemowych dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h.

Jest obiecany przez Zarząd PKP Intercity przetarg na zakup 63 lokomotyw wielosystemowych w podstawie oraz 32 kolejnych w ramach prawa opcji. Przetarg obejmuje również utrzymanie nowego taboru. Na razie PKP Intercity zaprasza do postępowania dialogu konkurencyjnego, do którego można się zgłaszać do lipca 2021 roku. Następnie w listopadzie, bądź w grudniu ma nastąpić składanie ofert, aby w lutym 2022 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Prawo opcji obejmuje do 32 kolejnych lokomotyw wielosystemowych również dostosowanych do prędkości co najmniej 200 km/h.

Wymagania od wykonawcy:

 • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 5 ostatnich lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
  – dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 10 (dziesięciu) pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym
  – co najmniej 15 (piętnaście) usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym obejmującym czynności utrzymaniowe na 2-gim poziomie utrzymania, 10 (dziesięć) usług utrzymaniowych na 3-im poziomie utrzymania oraz co najmniej 5 (pięć) usługi na co najmniej 4-tym poziomie utrzymania.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie trzeba wnosić wadium. Do wniesienia wadium w wysokości 28 310 000,00 zł, zobowiązany będzie wykonawca zaproszony do złożenia oferty.

Uważamy, że może być ten projekt przełomowy jeśli chodzi o rozwój polskiej kolei. Myślimy o kolei dużych prędkości. O rozwiązaniach wielosystemowych. My nie kupujemy lokomotywy na kilkadziesiąt lat. Myślimy już o CPK, staramy się aby ten nasz tabor był dopasowany do pasażera na kolejne pokolenia. Chcemy być konkurencyjni wobec przewozów samolotowych – mówił w wywiadzie dla NaKoleiTV Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert. Zamawiający poniżej podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

 1. cena jednostkowa dostawy pojazdu;
 2. stawka za świadczenie usług utrzymania;
 3. gwarancja dla pojazdu co najmniej 36 miesięcy;
 4. maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km na poziomie nie większym niż 3;
 5. współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95 %;
 6. współczynnik niezawodności technicznej na poziomie co najmniej 95 %.

Rozpoczynamy proces jednego z największych zakupów w historii PKP Intercity. Nowoczesne i szybkie lokomotywy pozwolą na szybsze podróże, co będzie miało duży wpływ na dalszy wzrost liczby pasażerów. Nasze plany zakładają, że do 2030 roku chcemy przewozić 74 mln osób rocznie i stać się pierwszym wyborem dla pasażerów przy okazji podróży długodystansowych. Nowe lokomotywy będą elektryczne, co będzie stanowić kolejny krok na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Możliwości wielosystemowych lokomotyw pozwolą na wykorzystanie zmodernizowanych tras kolejowych i zaproponowanie pasażerom bardzo atrakcyjnych czasów podróży, a w przyszłości ich parametry pozwolą na efektywną eksploatację również na nowych liniach kolejowych. Pojazdy obsłużą zarówno trasy krajowe, jak i międzynarodowe, co pozwoli nam rozbudowywać ofertę połączeń zagranicznych – zapowiada Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

19 mld zł inwestycji w rozwój kolei jako ekologicznego środka transportu

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pojazdy będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy
o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.