Kadry i ludzie
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

FPS H. Cegielski od blisko roku bez prezesa. Kolejna próba poszukiwań

FPS H. Cegielski od blisko roku bez prezesa. Kolejna próba poszukiwań Wagon restauracyjny zmodernizowany przez FPS H. Cegielski Fot. PKP Intercity

FPS H. Cegielski od blisko roku jest bez prezesa zarządu. Ponownie Rada Nadzorcza spółki ogłosiła postępowania, dzięki któremu będą starali znaleźć osobę, która zajęłaby prezesowskie stanowisko.

Poznańskie przedsiębiorstwo produkujące pojazdy szynowe, a w zasadzie od lat głównie skupiające się na modernizacji jednostek ponownie wszczęło postępowanie kwalifikacyjne na funkcje Prezesa Zarządu Spółki. Od blisko roku FPS H. Cegielski nie ma prezesa. Od marca 2020 roku obowiązki prezesa spełnia Małgorzata Rogalewicz, Członek Zarządu ds. Finansowych.

Wcześniej, Rada Nadzorcza FPS H. Cegielskiego szukała prezesa we wrześniu 2020 roku. Jak można się spodziewać bez żadnego rezultatu. To kolejna próba Spółki.

Wcześniej rolę prezesa w latach 2016-2020 pełnił Hubert Stępniewicz, który w tym czasie odpowiedzialny był za skuteczne opracowanie i wdrożenie systemu restrukturyzacji. Stępniewicz w 2020 roku został Członkiem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kandydat na funkcję w Prezesa Zarządu musi spełniać następujące warunki:

  • Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • Korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • Aktywność społeczna lub zarobkowa Kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Ponadto, kandydat powinien wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym. Swoje kandydatury można zgłaszać do dnia 23 lutego 2021 roku.