Ekonomia i rynek Polityka Transport miejski

Ustawa o PTZ: Co dalej z transportem publicznym? Rząd odwleka zmiany o kolejny rok

Ustawa o PTZ: Co dalej z transportem publicznym? Rząd odwleka zmiany o kolejny rok fot. Tramwaje Warszawskie

Prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać kolejny rok na wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa o PTZ). W zeszłym tygodniu do konsultacji społecznych trafiła tzw. ustawa okołobudżetowa, która przewiduje przesunięcie o kolejny rok wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, czyli wspomniana wcześniej tzw. ustawa okołobudżetowa w art. 30 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt nowelizacji ustawy o PTZ zakłada nowe brzmienie art. 78:

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ponadto nowe brzmienie otrzymały art. 79, 80, 81, 82, 85, 87,90, ale to już czysta kosmetyka:

W art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art.. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2018 r.”.
Jednocześnie w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2019 r.”.

Tym samym następuję kolejne już odwleczenie w czasie wejścia w życie ustawy o PTZ. W uzasadnieniu wniesionym przez wnioskodawcę projektu ustawy okołobudżetowej tj. Ministra Rozwoju i Finansów można przeczytać m.in.:

Wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na przeprowadzenie, podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zmian legislacyjnych w obszarze organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in. finansowania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych)

Już przed rokiem podobne przesłanki stały za wydłużeniem “vacatio legisustawy o PTZ. Ministerstwo Infrastruktury ma pracować nad projektem ustawy, która obecnie ma być przedmiotem uzgodnień wewnątrzresortowych. Czasu na gruntowne zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego jest coraz mniej. Już w grudniu 2019 roku przewozy autobusowe będą musiały być organizowane w oparciu o przepisy wspólnotowe, które zawarte zostały w rozporządzeniu 1370/2007.