Infrastruktura Transport miejski Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Przejście pomiędzy peronami stacji Świętokrzyska M1 i M2 zagraża życiu? Jest stanowisko Metra Warszawskiego

Przejście pomiędzy peronami stacji Świętokrzyska M1 i M2 zagraża życiu? Jest stanowisko Metra Warszawskiego Fot. Metro Warszawskie

Kilka dni temu portal warszawawpigulce.pl poinformował, że napisał do nich czytelnik, który ma zamiar powiadomić służby o zagrożeniu, jakie może stanowić przejście z pierwszej do drugiej linii warszawskiego metra. Metro Warszawskie opublikowało komunikat w tej sprawie. 

Czytamy w nim, że istnieją dwa połączenia pomiędzy peronami stacji Świętokrzyska I i II linii. Odległość mierzona pomiędzy środkami peronów obu stacji wynosi:

 • przejściem poprzez poziom -1 (antresola) – 165 metrów,
 • przejście przez poziom -2 (na końcach peronów) – 166 metrów.

Oba przejścia łączące perony stacji Świętokrzyska I i II linii warszawskiego metra spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa- informuje Metro Warszawskie.

Poniżej pełen komunikat:

Stacja została zaprojektowana i wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poprawność dokumentacji została potwierdzona wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 26 maja 2011 roku Decyzją nr 163/2011 WIŚ-II.7840.7.88.2011.EA, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

W dniu 14 stycznia 2015 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy wydał nie wnoszące sprzeciwu ani uwag stanowisko MZ.5564.10748-38.6.219.2015.RWw zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Ostatecznie poprawność wykonania odcinka centralnego II linii metra i bezpieczeństwo jej użytkowania stwierdził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydając łącznie 14 pozwoleń na użytkowanie, w tym dla stacji C11 Świętokrzyska M2 w dniu 20 lutego 2015 roku Decyzją nr 266/2015 (pismo nr 771.1.17.2015).

Metro Warszawskie Sp. z o.o. systematycznie raz w miesiącu przeprowadza próbne zadymienia i tym samym ewakuacje stacji I i II linii metra w godzinach zamknięcia dla ruchu pasażerskiego. Ostatnie ćwiczenia/testy w przejściu na poziomie -2 stacji C11 – A14 Świętokrzyska przeprowadzane były w nocy z 25 na 26 marca 2019 r. W ćwiczeniach brała udział Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 KM PSP m. st. Warszawy oraz Zakładowa Służba Ratownicza MW. Ćwiczenia te nie wykazały żadnych uwag co do prawidłowości działania urządzeń, jak i wypełniania procedur ratowniczych przez pracowników MW.

Jednocześnie informujemy, że pracuje zespół roboczy złożony z przedstawicieli Projektanta, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Metra Warszawskiego, który wkrótce przedstawi propozycje rozwiązań dotyczących ruchu pasażerskiego pomiędzy peronami stacji Świętokrzyska I i II linii.

Odnosząc się szczegółowo do zarzutów sformułowanych w piśmie „Pana Oliviera”, opublikowanego w portalu „Warszawa w Pigułce”, w zakresie rzekomych nieprawidłowości stwierdzamy:

 • Zapisy zawarte w rozdziale 4 paragraf 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dla stacji C11 Świętokrzyska są spełnione, co potwierdza dokumentacja projektowa uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nie wnoszące sprzeciwu ani uwag stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydane po przeprowadzeniu czynności odbiorowych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • Odnośnie zapisów zawartych w paragrafie 16 ww. Rozporządzenia – stacja metra C11 Świętokrzyska została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 – z późniejszymi zmianami) rozdział 4 Drogi ewakuacyjne. Zgodnie z zapisami rozdziału 4 z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. W czasie czynności odbiorowych w 2015 r. jak i kontroli przeciwpożarowej stacji C11 Świętokrzyska w 2016 r. KM PSP m. st. Warszawy nie stwierdziła, aby warunki techniczne występujące w obiekcie nie zapewniały możliwości ewakuacji ludzi.
 • Zapisy zawarte w paragrafie 17 cytowanego Rozporządzenia, jak sam autor – „Pan Olivier” wskazuje, odnoszą się do obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami; przepis ten nie odnosi się do stacji metra C11 Świętokrzyska, ze względu na brak na stacji takiej liczby stałych pracowników.
 • Zapisy zawarte w artykule 17a nie odnoszą się do obiektów stacji metra tylko do pomieszczeń typu „escape room” i zostały opracowane po pożarze obiektu tego typu w Koszalinie, który miał miejsce 4 stycznia 2019 r.
 • Przejście na poziomie -2 jest chronione przez system sygnalizacji pożaru poprzez zastosowanie w jego przestrzeni czujek dymu. Do usuwania dymu z rejonu przejścia służy wentylacja pożarowa oddymiająca zainstalowana na stacjach oraz w samym łączniku na poziomie jego antresoli.
 • Nieprawdziwe jest twierdzenie „Pana Oliviera” o braku sprzętu gaśniczego, gdyż w przestrzeni przejścia na poziomie -2 znajdują się 2 hydranty z wężem 25mm, a każdy z nich dodatkowo wyposażony jest w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 6kg.
 • Twierdzenie „Pana Oliviera” o braku bramek ewakuacyjnych jest błędne, gdyż takie bramki fizycznie istnieją na poziomie antresoli stacji zapewniając prawidłową przepustowość podczas ewakuacji stacji.
 • Żółte telefony są zainstalowane przed wejściem do przejścia z poziomu peronu stacji A14 i C11. Dodatkowo na stacji A14 na szybie windy z bliskiej odległości od wejścia znajduje się kolejny telefon alarmowy.
 • Sprzęt ratowniczy w postaci noszy, wózków torowych, dodatkowych węży i prądownic, aparatów powietrznych, zestawów oświetleniowych znajduje się na wyposażeniu magazynków sprzętu pożarniczego i ratowniczego zlokalizowanych na stacji (poziom peronu) A14 i C11.
 • Defibrylatory AED natomiast zlokalizowane są na peronie stacji C11 i A14 w bliskiej odległości od przejścia.


Kongres590