VII Kongres Rozwoju Kolei
Prawo i przetargi Tabor

PPMT i ZRK DOM wspólnie chcą kupić wagony-platformy

PPMT i ZRK DOM wspólnie chcą kupić wagony-platformy Fot. PKP Cargo

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe z Gdańska wspólnie z Zakładem Robót Komunikacyjnych–DOM w Poznaniu wszczęli postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa platform – wagonów kolejowych, stanowiących nowo zbudowane, kolejowe pojazdy specjalne przeznaczone do transportu rozjazdów kolejowych w blokach, w sposób bezpieczny zarówno dla transportowanego rozjazdu jak i infrastruktury kolejowej oraz jej użytkowników.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i zostało podzielone na dwie części. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, umowy zakupowe z wybranym wykonawcą na realizację zamówienia zostaną zawarte niezależnie przez PPM-T w zakresie zadania nr 1 i ZRK DOM w zakresie zadania nr 2.

  • Zadanie 1 to dostawa 4 sztuk platform – wagonów kolejowych, stanowiących nowo zbudowane, kolejowe pojazdy specjalne przeznaczone do transportu rozjazdów kolejowych w blokach, w sposób bezpieczny zarówno dla transportowanego rozjazdu jak i infrastruktury kolejowej oraz jej użytkowników – dostawa dla PPM-T;
  • Zadanie nr 2 to natomiast dostawa 8 sztuk platform – wagonów kolejowych, stanowiących nowo zbudowane, kolejowe pojazdy specjalne przeznaczone do transportu rozjazdów kolejowych w blokach w sposób bezpieczny zarówno dla transportowanego rozjazdu jak i infrastruktury kolejowej oraz jej użytkowników – dostawa dla ZRK DOM.

Wymogi

Wagony powinny być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych, kompletne i gotowe do pracy, a także spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne. Powinny także umożliwiać transport w stanie pochylonym bloków rozjazdowych (zwrotnicy, krzyżownicy, szyn łączących) wszystkich rodzajów rozjazdów zabudowywanych na terenie RP (z ograniczeniem dla rozjazdu Rz 60E1-2500), w tym w szczególności na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, bez przekroczenia skrajni G2.

W celu ułatwienia pozycjonowania bloku zwrotnic na pokładzie ładunkowym szerokość skrajni ładunkowej powinna obejmować rozsądny margines prześwitu. Poza tym należy uwzględnić tolerancje wymiarowe paneli zwrotnicowych.

Wagony powinny być przystosowane do jazdy w obu kierunkach, w składzie pociągu, posiadać hamulec zespolony i postojowy oraz wyposażone w urządzenia wskazujące aktualną lokalizację pojazdu wraz z możliwością odczytu danych dotyczących lokalizacji w czasie rzeczywistym (tryb online). Załadunek i rozładunek powinien być możliwy bez dodatkowego podpierania wagonu na podłożu, np. podporami. System mocowania ładunku powinien być solidny i prosty oraz powinien być obsługiwany ręcznie bez użycia siły hydraulicznej. Liczba ruchomych części układu mocowania ładunku powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Wykonawca udzieli na wagony gwarancji jakości na okres co najmniej 24 miesięcy od daty wdrożenia wagonów do eksploatacji. Gwarancja nie będzie obejmować materiałów eksploatacyjnych i części podlegających szybkiemu zużyciu w związku z pracą wagonów.

Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu gotowość techniczną każdego z dostarczonych wagonów w okresie dwóch lat od daty podpisania protokołu odbioru na poziomie:

  • w pierwszym roku eksploatacji – min. 96%.
  • w drugim, trzecim i czwartym roku eksploatacji – min. 97%.

Terminy

Oferty można składać do 21 czerwca 2021 r. Będą oceniane według kryteriów:

  • cena – waga 80,
  • urządzenie rejestrujące przebytą drogę – waga 2,
  • przesuw poprzeczny przeciwwag – waga 3,
  • automatyczne blokowanie położenia krańcowego platform – waga 2,
  • przesuw platformy w kierunku poprzecznym – waga 3
  • oraz gwarancja – waga 10.

Zamówienie winno zostać w całości zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 19 miesięcy od daty podpisania umowy. W przetargu może startować wykonawca, który zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 4 wagonów podobnych lub zbliżonych funkcjonalnie do wagonów stanowiących przedmiot zamówienia.

Każdy oferent musi wpłacić wadium w wysokości 300 000 EUR.