Kadry i ludzie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Zmiany w wymaganiach dla pracowników kolei i komisji egzaminacyjnych

Zmiany w wymaganiach dla pracowników kolei i komisji egzaminacyjnych Fot. PKP PLK S.A. (ilustracyjne)

Nowy sposób powoływania komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, zmiana wymagań dla zwrotniczego czy wykreślenie z wykazu stanowisk pomocnika maszynisty – to niektóre ze zmian, które weszły w życie 18 stycznia 2021 r.

Zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Rozporządzenie zmienia zasady powoływania komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych. Systematyzuje również wymogi formalne oraz sytuacje, w których komisja nie zostanie powołana.

Nowe przepisy przewidują, że komisje egzaminacyjne powołuje i odwołuje bezpośrednio Prezes UTK albo upoważniony do tego właściwy miejscowo Dyrektor Oddziału Terenowego UTK, a w przypadku jego braku inne osoby spośród pracowników Oddziału Terenowego UTK lub Urzędu Transportu Kolejowego.

18 stycznia 2021 r. Prezes UTK upoważnił Dyrektorów Oddziałów Terenowych do powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnych pozostających we właściwości miejscowej danych Oddziałów Terenowych.

Warunki formalne wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej musi zawierać informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów na przewodniczącego i członków komisji oraz oświadczenia kandydatów na przewodniczącego, członków komisji oraz sekretarza komisji o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa szczegółowo wymienione w przepisach rozporządzenia.

Odwołanie komisji egzaminacyjnych

Prezes UTK odwoła komisję egzaminacyjną w przypadku:

  • stwierdzenia rażącego naruszenia przez komisję przepisów rozporządzenia lub
  • skazania przewodniczącego, członka lub sekretarza komisji prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów.

Z odmową spotka się wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej w przypadku, gdy osoba wchodząca w jej skład, była w komisji odwołanej wcześniej z inicjatywy Prezesa UTK.

Przypominamy, że przewodniczący komisji ma obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego UTK o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Przepisy przejściowe

Komisje egzaminacyjne stwierdzające kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych powołane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują uprawnienia do stwierdzania kwalifikacji tych pracowników.

Jednocześnie do szkoleń i egzaminów pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Inne zmiany

Jedną ze zmian jakie zaszły w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest wprowadzenie wymagań jakie muszą spełniać osoby zatrudnione na stanowisku zwrotniczego. Nowe rozporządzenie reguluje kwestie niezbędnych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów dotyczących wskazanego zawodu.

W zakresie kwalifikacji jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach kolejowych, wprowadzono alternatywnie, w przypadku wymaganego dotychczas wykształcenia zasadniczego – wykształcenie zasadnicze branżowe oraz w przypadku wykształcenia średniego – wykształcenie średnie branżowe.

W wykazie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych wykreślony został pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych (zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym czynności na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych mogły być wykonywane do 29 października 2018 r.).

W nowym rozporządzeniu wprowadzono również zmiany o charakterze redakcyjnym, m.in. zmieniono określenie „prowadzący pociągi i pojazdy kolejowe” na „prowadzący pojazdy kolejowe”.