Przewozy pasażerskie Wywiady
Partnerzy działu

[Wywiad] Robert Zaborski: Praca nad pozytywnym wizerunkiem pasażerskiego przewoźnika kolejowego wymaga zaangażowania wszystkich pracowników

[Wywiad] Robert Zaborski: Praca nad pozytywnym wizerunkiem pasażerskiego przewoźnika kolejowego wymaga zaangażowania wszystkich pracowników

Dlaczego pociągi POLREGIO w województwie świętokrzyskim cieszą się tak dużym uznaniem i jakie są kolejowe plany na przyszłość? – w rozmowie z Robertem Zaborskim, dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Przewozów Regionalnych.

 

 

 

 

 

 

Panie dyrektorze, Świętokrzyski Oddział Przewozów Regionalnych jest jednym z oddziałów cieszących się największym uznaniem, zarówno wśród pasażerów, jak i władz województwa. Jak pan myśli, za co ludzie tak bardzo was cenią?

Praca nad pozytywnym wizerunkiem pasażerskiego przewoźnika kolejowego wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowiska pracy. Identyfikowanie się pracowników z celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, pomaga sprostać wysokim wymaganiom stawianym przede wszystkim w umowie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, ale także Śląskiego
i Małopolskiego, na terenie których Oddział Świętokrzyski również wykonuje połączenia. Z opinii pasażerów wynika, że od lat utrzymujemy dobre standardy czystości w pojazdach, wysoki komfort podróży, a co najważniejsze – profesjonalną obsługę. Jasne deklaracje Zarządu Województwa o priorytetowym traktowaniu połączeń kolejowych w regionie oraz czynione nakłady na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, tym bardziej motywują nas do ciągłego podwyższania jakości świadczonej usługi.

Na wakacyjne weekendy i dni wolne zostały uruchomione połączenia Kielce-Sandomierz i Kielce-Busko Zdrój. Jak wygląda obecnie frekwencja w tych pociągach?

Połączenia turystyczne cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem (do kilkuset osób w pociągu) nie tylko wśród mieszkańców województwa, ale również podróżnych z innych części kraju, korzystających z możliwości dogodnej przesiadki z/do pociągów dalekobieżnych. Ich atrakcyjność niewątpliwie jeszcze bardziej wzrośnie, gdy zakończy się realizowana obecnie inwestycja na linii nr 25 od Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza oraz dopuszczenia do bezpiecznej eksploatacji wszystkich przystanków osobowych na linii nr 73 do Buska Zdroju. Dodam, że sukces połączeń wakacyjnych, jest wynikiem zaangażowania nie tylko Marszałka Województwa, ale również PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach
i Skarżysku Kamiennej, Oddziałowi Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA w Krakowie i lokalnym samorządom miasta Busko-Zdrój
i Sandomierz. Burmistrz Buska-Zdroju znakomicie spełnia założenia zintegrowanego połączenia kolejowo-drogowego, zapewniając transport autobusowy z dworca do centrum miasta w cenie jednego biletu kolejowego. Natomiast Uzdrowisko Busko-Zdrój zadbało o szereg atrakcji dla podróżujących do tego kurortu.

Jakie są możliwości przywrócenia codziennego kursowania pociągów w tych relacjach?

Realizacja zadań wynikających z zapewnienia i dofinansowania kolejowego transportu publicznego w regionie leży w kompetencji Marszałka Województwa. Dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie sprostać temu wyzwaniu, mając w perspektywie skokowo rosnące ceny energii trakcyjnej i usług utrzymaniowo-naprawczych świadczonych przez producentów pojazdów kolejowych. Jako największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce mamy potencjał do sprostania wyzwaniu, jakim niewątpliwie jest przywrócenie codziennych połączeń po kilkunastoletnich przerwach. Wierzę, że zakładane zakończenie modernizacji linii do Sandomierza, planowane na koniec 2021 roku, umożliwi przywrócenie codziennych połączeń.

W wakacyjnych kursach odbywała się także akcja „Pociąg do zdrowia”, polegająca na wykonywaniu podstawowych badań oraz promowaniu zdrowego trybu życia. Skąd pomysł na akcję? I czy w pociągu znalazło się odpowiednie miejsce na tego typu rzeczy? Jak zareagowali na to pasażerowie?

Pomysł był inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego, a został zrealizowany we współpracy
z POLREGIO. Pasażerowie byli bardzo zainteresowani przeprowadzoną akcją promującą profilaktykę badań. Pozytywny medialny odbiór
tej akcji zainicjował szereg innych wydarzeń realizowanych w połączeniach do Sandomierza i Buska Zdroju, takich jak m.in. wydarzenie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach skierowane do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Największym zainteresowaniem cieszą się uruchamiane przez POLREGIO pociągi do Krakowa, Katowic i Częstochowy. Czy oferta będzie utrzymana? A może rozszerzona?

Szczerze liczymy, że rosnąca popularność kolejowych połączeń do Krakowa, Katowic i Częstochowy przyczyni się nie tylko do utrzymania obecnej liczby bezpośrednich połączeń POLREGIO, ale również do jej zwiększenia, przede wszystkim wskutek poprawy parametrów technicznych linii kolejowych. Trwa właśnie modernizacja linii nr 62 z Sędziszowa do Katowic, a prace na linii nr 61 do Częstochowy, dobiegają końca. W czerwcu 2019 roku uruchomiliśmy na niej najszybsze na rynku połączenie Kielc z Częstochową, Opolem i Wrocławiem, pod komercyjną marką superREGIO.

Jak podchodzi pan do pomysłu, aby Przewozy Regionalne uruchomiły dodatkowe połączenia z Kielc do Warszawy, których brakuje temu województwu?

Zapewnienie połączeń z Kielc do Warszawy leży przede wszystkim w kompetencjach Ministra właściwego do spraw transportu, a nie Marszałka Województwa. Im więcej dostępnych jest połączeń dalekobieżnych realizowanych na obszarze województwa, tym popularność przejazdów koleją wzrasta. Również w połączeniach regionalnych realizowanych przez naszą spółkę. Co do zasady staramy się skomunikować nasze pociągi z pociągami międzywojewódzkimi, dowożąc mieszkańców świętokrzyskiego z małych przystanków do większych stacji przesiadkowych. Obecny zakres modernizacji linii kolejowych na północ od województwa stwarza ogromne trudności w zaoferowaniu dogodnego połączenia kolejowego Kielc ze stolicą kraju. Liczymy, że ich zakończenie, a w pierwszej kolejności oddanie łącznicy z Czarncy do Włoszczowy Północ (przełom 2019/2020 roku; województwo pokrywa część inwestycji ze świętokrzyskiego RPO), ułatwi uruchomienie tych połączeń
w atrakcyjnej rynkowo formie.

Świętokrzyski Oddział Przewozów Regionalnych użytkuje wiele nowoczesnych lub zmodernizowanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, m. in. Newag Impuls, Pesa Elf, Pesa Acatus Plus czy EN57ALd. Pasażerowie bardzo chwalą sobie te pociągi. A co sądzą o nich świętokrzyscy maszyniści?

Prowadząc rozmowy z naszymi maszynistami wielokrotnie słyszymy wiele pozytywnych opinii na temat pojazdów z Nowego Sącza. Większe wymagania stawiają pozostałe pojazdy, przede wszystkim z uwagi na szereg prototypowych rozwiązań, które stanowią wyzwanie nie tylko
dla obsługujących je maszynistów, ale również dla całego zespołu utrzymującego i  naprawiającego te pojazdy. Wspólna wymiana doświadczeń między tymi zespołami umożliwiła nam zbudowanie bardzo cennych na rynku kompetencji i wykonywanie szeregu napraw czy cyklicznych przeglądów wyłącznie we własnym zakresie. Czyni to naszą ofertę dla województwa świętokrzyskiego bardzo atrakcyjną, w porównaniu do cen za usługi, jakie muszą płacić województwa zlecające całość obsługi podmiotom zewnętrznym.

Są jakieś ostrożne kalkulacje, na kiedy przewidywane jest całkowite odejście od planowego kursowania składów starszego typu?

Już od dłuższego czasu pojazdy EN57/EN57SPOT, stanowią jedynie rezerwę na czas braku dostępności pojazdów nowych i zmodernizowanych (przeglądy, zdarzenia kolejowe, wypadki). Podejmujemy jednak szereg działań, aby ich standard był satysfakcjonujący. Niemal wszystkie posiadają już rozbudowany system informacji pasażerskiej, zmienione maszyny elektryczne na nowego typu, nowe fotele. Planowana jest również renowacja toalet i podniesienie standardu przestrzeni pasażerskiej (m.in. zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu). Pojazdy te wielokrotnie, szczególnie w doświadczanych ostatnio przez nas wszystkich skrajnych warunkach atmosferycznych, gwarantowały pewność realizacji rozkładu jazdy, podczas gdy prototypowe rozwiązania elektroniczne w nowych pojazdach nie zdawały egzaminu.

Czy pana zdaniem kolej z przewoźnikami autobusowymi powinna współpracować, czy konkurować?

Z uwagi na to, że organizacja transportu publicznego leży w kompetencjach poszczególnych jednostek terytorialnych samorządu lokalnego, odwołam się w tym miejscu do zapisów „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”, z którymi w pełni identyfikujemy się., Według niego: „podstawę usług przewozowych objętych użytecznością publiczną stanowi system kolejowy, uzupełniony o połączenia autobusowe łączące Kielce ze stolicami powiatów”. Mowa tam o tym, aby kreowanie systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego, odbywało się na zasadach, w których transport publiczny funkcjonować będzie
w oparciu o zasady komplementarności usług. Zgodnie z nimi przewozy autobusowe nie będą konkurować z komunikacją kolejową, a obydwa rodzaje transportu będą się wzajemnie uzupełniać. Służyć powinny temu zintegrowane węzły przesiadkowe, łączące regionalny transport kolejowy z lokalnym i regionalnym transportem autobusowym oraz komunikacją miejską. W regionie widzimy to chociażby po wstępnych rozwiązaniach wakacyjnych, w których na jednym bilecie podróżujemy koleją i autobusem, dojeżdżając z odległych stacji kolejowych
do centrum miast powiatowych (Sandomierz i Busko-Zdrój). Wierzę, że tego typu podejście jest możliwe do zrealizowania na szeroką skalę.

Na zakończenie zapytam – jak pan wyobraża sobie przyszłość kolei w województwie świętokrzyskim?

Zakończenie modernizacji linii nr 25, 61, oddanie łącznicy z Czarncy do Włoszczowy Północ czy przywrócenie połączeń do Buska-Zdroju
i Sandomierza planowane na nadchodzące dwa lata bez wątpienia przyczynią się do rozszerzonej oferty pasażerskiej w województwie. Natomiast perspektywy związane z połączeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego z województwem świętokrzyskim wiążą przyszłość kolei w województwie z ogromnymi perspektywami i przede wszystkimi nowymi miejscami pracy, także w POLREGIO.