Kadry i ludzie
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Uniwersytet Gdański zachęca do studiowania logistyki w obszarze kolejowym

Uniwersytet Gdański zachęca do studiowania logistyki w obszarze kolejowym Mat. Uniwersytet Gdański

Realizowana obecnie w Polsce rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), opiera się między innymi na szerokim programie innowacyjności gospodarowania. Dużym, lecz jeszcze mało spopularyzowanym i wykorzystywanym w praktyce rezerwuarem innowacyjności gospodarowania są, oprócz obsługowych, również integracyjne funkcje logistyki.

W zadowalającym zakresie i tempie rozwija się w Polsce rynek obsługi logistycznej przedsiębiorstw i społeczeństwa. Odczuwalna jest ciągła poprawa obsługi logistycznej klientów zwłaszcza w zakresie pierwszej i ostatniej mili. W zbyt wąskim jednak jeszcze zakresie, wykorzystywane są integrujące funkcje logistyki w skali zarówno makro jak i mikro. Główna warstwa integracji dotyczy sposobów i narzędzi dopasowania do siebie dwóch współistniejących procesów: produkcyjnego (podstawowego, głównego) i obsługującego go procesu logistycznego w zakresie zapewnienia właściwych dla procesu głównego zasobów w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie i miejscu, po odpowiednim koszcie.

Każdy proces gospodarczy, niezależnie od tego czy ma charakter produkcji rzeczowej, czy usługowej, niezależnie od tego czy jest realizowany w ramach jednej organizacji, czy też w kooperacji z innymi, wymaga dla swojego urzeczywistnienia różnego rodzaju działań logistycznych. Problem optymalizacji działalności logistycznej ma zawsze charakter wielokryterialny. Powszechnie obowiązujące kryteria minimalizacji kosztu, czasu w obsłudze logistycznej przyjmują nowy wymiar zależności trade off, nie tylko w ramach procesu logistycznego, ale też pomiędzy procesem logistycznym i obsługiwanym przez niego procesem podstawowym. Skutkuje to tym, że takie ważne kryteria jak minimalizacja czasu i kosztów rozpatrywana jest w odniesieniu do naturalnego układu współistniejących procesów głównego i logistycznego, w ramach całkowitych kosztów procesów produkcyjnych i obsługujących je procesów logistycznych łącznie jako pewna wypadkowa zintegrowanej współpracy tych dwóch procesów. W obsłudze logistycznej chodzi między innymi o właściwe koszty i właściwy czas obsługi, co nie jest jednoznaczne z minimalną wartością kosztu czy czasu trwania samego procesu logistycznego, lecz wynikowo łącznych wartości kosztowych i czasowych realizacji tych współpracujących procesów.

Inną sferą integracji realizowanej przez logistykę a oddziaływającą na wynikowe koszty i czas zapewnienia właściwych dóbr jest poziom integracji samego systemu logistycznego. Chodzi o wzajemne dopasowanie wielorakich komponentów sytemu logistycznego, rozumianego jako pewna infrastruktura rzeczowa, organizacyjna – prawna i społeczna, która ma ostatecznie umożliwiać fizyczną realizację pożądanych procesów logistycznych. Szeroko rozumiana infrastruktura logistyczna jest przecież istotnym czynnikiem wyboru lokalizacji działalności gospodarczej.

Zarysowane sfery logistycznych źródeł innowacyjności gospodarowania są główną osią tematyczną unikalnych studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej realizowanych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Unikalnych z tego powodu, że logistykę rozpatruje się nie tylko jako proces wytwarzania usług transportowo – spedycyjno – magazynowych, ale przede wszystkim płaszczyznę działań integracyjnych procesu logistycznego z procesami produkcyjnymi, handlowymi, dystrybucyjnymi itd. po to, aby sięgać po synergetyczne efekty całościowej globalnej optymalizacji ze względu na osiąganie właściwych, czyli pożądanych efektów integracji działalności gospodarczej.

Powyższe przesłanki Sopockiej szkoły logistyki stały się podstawą do stworzenia unikalnego programu studiów podyplomowych, na który składają się trzy moduły. W pierwszym z nich, zatytułowanym Obsługa logistyczna działalności gospodarczej, słuchacze zapoznają się z istotą logistyki, jej podstawowymi definicjami i funkcjami, które decydują o tym, że staje się ona jednym z głównych czynników konkurencyjności we współczesnej gospodarce. Drugi moduł, zatytułowany Funkcjonowanie logistyki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, wprowadza słuchaczy w szerokie spektrum zastosowań logistyki, która stanowi nieodzowne wsparcie działalności gospodarczej zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, łańcuchów i sieci dostaw, jak i procesów gospodarczych realizowanych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W ramach trzeciego modułu słuchacze poznają Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego, wśród których wymienić należy nie tylko narzędzia informatyczne SAP ERP czy ARIS, ale także ilościowe metody i techniki prognozowania i optymalizacji.