Działania Infrastruktura Przewozy pasażerskie Wiadomości

Po CMK 250 km/h. PKP PLK ogłasza przetarg na podbicie torów

Po CMK 250 km/h. PKP PLK ogłasza przetarg na podbicie torów Fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na wykonanie podbicia torów dla dostosowania do prędkości 250 km/h.

Prace mają zostać wykonane na odcinku linii kolejowej nr 4 od km 15,385 do km 204,940 w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”. Przewidywany termin zakończenia umowy to 30 grudnia 2022 roku.

 

 

 

 

Oferty w przetargu można składać do 20 lutego 2020 roku. Wymagane jest wadium w wysokości 44 500,00 zł oraz doświadczenie, czyli wykazanie przez Wykonawcę , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej 4 dokumentacje projektowe (każda obejmująca projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla remontu lub budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie co najmniej 10 kmt, na linii dwutorowej o prędkości minimalnej V=160 km/ h, w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę lub inne umożliwiające realizację prac budowlanych.

Cele projektu

Jak podały PKP PLK najważniejszymi celami projektu są:

  1. dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju;
  2. podwyższenie prędkości handlowej;
  3. poprawa punktualności realizowanych przewozów pasażerskich i towarowych;
  4. osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu;
  5. poprawa przepustowości linii;
  6. poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów.

Aby je osiągnąć PKP PLK chcą więc podnieść prędkość na CMK do 250 km/h. W tym celu trzeba będzie wykonać przede wszystkim niwelety torów głównych zasadniczych, dostosowanie geometrii torów. Wykonawca dokumentacji będzie natomiast uczestniczyć w wyborze wykonawcy prac na linii CMK oraz pełnić nadzór autorski.

Docelowo pociągi po CMK będą mogły kursować z prędkościami 200-250 km/h (dla składów pasażerskich) oraz 120 km/h (dla towarowych).