Kolej na świecie Przewozy pasażerskie Tabor

NEWAG z zezwoleniem tymczasowym APL dla pojazdu Impuls II

NEWAG z zezwoleniem tymczasowym APL dla pojazdu Impuls II fot. NEWAG

NEWAG z zezwoleniem tymczasowym APL. Producent może teraz zaplanować badania dynamiczne pojazdu Impuls II na włoskiej linii kolejowej.

Impuls II we Włoszech będzie brał udział w badaniach dynamicznych. NEWAG jest w trakcie realizacji kontraktu dla FSE we włoskim Bari. Dzięki uzyskanemu wczoraj zezwoleniu tymczasowemu APL może przygotowywać się do wykonania badań dynamicznych na linii dla trojczłonowego pojazdu Impuls II typu 36WEb. We Włoszech oznakowany jest jako ETR322.

Zezwolenie APL zostało wydane wczoraj przez włoską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Kolejowego (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) ANSF. Zezwolenie pozwala na przygotowanie się do badań dynamicznych i zaplanowania ich harmonogramu. Do pełnej zgody na start badań we Włoszech producentowi z Nowego Sącza potrzebne jest jeszcze zezwolenie na poruszanie się po włoskich liniach kolejowych, czyli tzw. Circolabilita’ sulla rete RFI.

NEWAG S.A to nowo­cze­sna spółka, z tra­dy­cjami się­ga­ją­cymi roku 1876. Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce Spółka ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w moder­ni­za­cji i pro­duk­cji taboru kole­jo­wego, pro­duk­cji tram­wa­jów i pojaz­dów metra. Spółka spe­cja­li­zuje się w napra­wach okre­so­wych oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych oraz pod­ze­spo­łów pojaz­dów szynowych.