Infrastruktura Strategia

Ministerstwo Infrastruktury przed nową perspektywą. Na przykładzie linii nr 143

Ministerstwo Infrastruktury przed nową perspektywą. Na przykładzie linii nr 143 Fot. PKP PLK S.A.

W resorcie infrastruktury i jednostkach podległych prowadzone są obecnie prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027. 

Według przedstawiciela resortu ich zakładanym efektem będzie powstanie listy infrastrukturalnych projektów kolejowych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu ww. prac wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków.

Ostateczny kształt listy projektów będzie także uzależniony od zasad korzystania z instrumentów finansowych UE, które są w trakcie ustalania dla nowej perspektywy oraz uwarunkowane wielkością dostępnego budżetu. W procesie przygotowywania nowych propozycji inwestycyjnych kluczowe znaczenie będą miały także stanowiska marszałków województw, którzy są organizatorami publicznego transportu zbiorowego w danym województwie. W obecnym kształcie na liście tej znajduje się np. projekt „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”.

Co dalej z linią nr 143?

Dla inwestycji tej zostało opracowane studium wykonalności. Projekt zakłada prace w zakresie dostosowania linii do ruchu regionalnego na odcinku Kluczbork – Oleśnica oraz do ruchu aglomeracyjnego na odcinku Oleśnica – Wrocław Mikołajów.

Od stycznia 2018 r. trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej w celu przygotowania omawianego projektu do realizacji inwestycji w nowej perspektywie UE na lata 2021 – 2027. Dokumentacja jest na etapie uzyskiwania decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych dla uzyskania pozwolenia na budowę. Uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie inwestycji, realizacja robót planowana jest nie wcześniej niż po 2021 r.

PKP PLK też działają

Niezależnie od powyższego w PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzone są prace nad przygotowaniem wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego. W ramach analiz studialnych będą przeprowadzone badania przewidywanej przez organizatorów i przewoźników oferty przewozowej pod kątem ruchowo-przewozowym oraz eksploatacyjnym. Na podstawie uzyskanych informacji zostaną określone najkorzystniejsze warianty rozmieszczenia nowych przystanków osobowych na terenie aglomeracji wrocławskiej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym.

Warto przypomnieć, że rozbudową Wrocławskiego Węzła Kolejowego zainteresowane są również władze samorządowe. Wspólnie z PKP PLK inwestycje te chce realizować i Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Wrocławia. Współpraca ta ma być realizowana już na etapie przygotowywania studium wykonalności.

Zakres prac na linii 143

Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów” planowane jest zwiększenie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 120 km/h.

Zakres rzeczowy robót ww. projektu zakłada ponadto: przeprowadzenie robót na minimum 65% długości linii kolejowej nr 143, podwyższenie dopuszczalnego nacisku na oś do 221 kN, likwidację ograniczeń prędkości poprzez przebudowę lub wymianę obiektów inżynieryjnych, niewielkie korekty układu geometrycznego torów bez wykroczeń infrastruktury kolejowej poza granice terenów kolejowych, wymianę sieci trakcyjnej na nową na całym odcinku objętym projektem oraz przebudowę lub rewitalizację infrastruktury obsługi pasażerskiej (perony, wiaty, mała architektura peronowa) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Bez dodatkowych przystanków we Wrocławiu

Na linii 143 nie będzie natomiast dodatkowych przystanków kolejowych, takich jak: Osiedle Sobieskiego (na Zakrzowie), Karłowice i Ołbin. PKP PLK wybrały już bowiem wariant realizacji prac, który nie obejmuje budowy nowych przystanków osobowych na terenie miasta Wrocławia. Jednocześnie w ramach projektu będą budowane dwa nowe przystanki osobowe w miejscowościach Mirków w gminie Długołęka oraz Pielgrzymowice w gminie Wilków.

W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów” na odcinku Wrocław Mikołajów – Oleśnica planowana jest natomiast zabudowa samoczynnej blokady liniowej, co zwiększy jej przepustowość. Budowa dodatkowego toru nie jest planowana. W zakresie rzeczowym nie zostały uwzględnione również prace związane z zabudową kładki pieszo-rowerowej na wskazanym moście, gdzie należy podkreślić że do PKP PLK nie wpływały postulaty z tego zakresu, przede wszystkim ze strony Miasta Wrocław.