Działania Infrastruktura Publicystyka Strategia Wiadomości

CPK szuka doradcy strategicznego

CPK szuka doradcy strategicznego Mat. CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poszukuje doradcy strategicznego. Jego wybór odbywa się w trybie dialogu konkurencyjnego.

Podstawowym zadaniem tego podmiotu  będzie świadczenie kompleksowego doradztwa dla CPK przy przygotowaniu realizacji projektu, polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu węzła transportowego składającego się z portu lotniczego o charakterze przesiadkowym, obsługującego w pierwszej fazie (zakończonej w momencie rozpoczęcia operacji lotniskowych) do 45 mln pasażerów i do 1 mln ton towarów przetransportowanych drogą lotniczą na lotnisko (cargo) rocznie oraz zintegrowanego z nim dworca kolejowego.

Wybór doradcy strategicznego to jeden z kamieni milowych CPK.  Naszym celem jest zaprojektowanie całkiem na nowo infrastruktury lotniczej w centralnej Polsce i budowa od podstaw, jako tzw. projektu greenfield, nowego portu lotniczego między Warszawą i Łodzią – powiedział portalowi NaKolei.pl Konrad Majszyk, dyrektor komunikacji CPK. Jest to dla nas wyzwanie, ale też wielka szansa. Ponieważ nie będziemy prawie w żaden sposób ograniczeni istniejącą infrastrukturą, jesteśmy w stanie wymyślić i zaprojektować niezbędne rozwiązania mądrze, efektywnie i od podstaw – dodał.

Obszarem działalności doradcy strategicznego będzie zatem wdrożenie najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań dotyczących aspektów operacyjnych i komercyjnych działalności CPK. Zapewni on również wsparcie w procesach podejmowania kluczowych decyzji i projektowania najważniejszych elementów CPK, a także będzie weryfikował proponowane rozwiązania pod kątem operacyjnym i komercyjnym. Doradca strategiczny będzie także dokonywał bieżącej weryfikacji poszczególnych elementów Master Planu w zakresie operacyjnym i komercyjnym, zapewniając eksperckie wsparcie w procesie podejmowania kluczowych decyzji.

4 etapy

Spółka CPK zakłada 4 etapy projektu budowy portu lotniczego. To:

 • Etap I: Planowanie
 • Etap II: Projektowanie
 • Etap III: Budowa
 • Etap IV: ORAT – Testy operacyjne i transfer operacji

Wybrany w przetargu doradca strategiczny będzie realizował doradztwo na dwóch początkowych etapach projektu. Zgodnie z założeniami będzie ono dzieliło się na: zadania typu „R” (z ang. Responsible) – oznaczające pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania, zadania typu „A” (z ang. Accountable) – oznaczające odpowiedzialność za zarządzanie zadaniem, zadania typu „C” (z ang. Consulted) – oznaczające, że poszczególne produkty prac opracowywane przez zamawiającego lub jego zleceniobiorców będą konsultowane z wykonawcą oraz zadania typu „I” (z ang. Informed) – oznaczające, że wykonawca będzie na bieżąco informowany o statusie i produktach prac w poszczególnych obszarach i będzie miał prawo zgłosić uwagi dot. proponowanych rozwiązań.

Zakres doradztwa

Zakres doradztwa obejmuje pięć obszarów, powiązanych ze wskazanymi powyżej obszarami. To:

 1. Obszar masterplaningu – głównie zadania typu „C” oraz zadania typu „I”. Zadaniem doradcy strategicznego będzie szeroko pojęte wsparcie Spółki w trakcie wypracowywania oraz odbierania poszczególnych produktów prac (bieżące konsultacje oraz walidacja proponowanych rozwiązań w świetle obowiązujących regulacji i najlepszych praktyk, a także sprawdzanie rozwiązań pod kątem optymalizacji prowadzonych operacji i maksymalizacji wykorzystania stref komercyjnych).
 2. Obszar strategiczny – głównie zadania typu „C”. Świadczenie usług w tym obszarze będzie dotyczyło w szczególności wsparcia doradczego przy opiniowaniu i odbieraniu dokumentów strategicznych, kluczowych zarówno z punktu widzenia docelowego produktu jakim będzie Port Lotniczy „Solidarność” jak i strategicznych z punktu widzenia całego Programu Lotniskowego CPK. Dokumenty strategiczne będą przygotowywane przez zespół Spółki we współpracy z zewnętrznymi doradcami.
 3. Obszar selekcji wykonawców – głównie zadania typu „I” oraz zadania typu „C”. W tym obszarze doradca strategiczny zapewnić ma wsparcie doradcze przy procesie wyboru kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za zaprojektowanie i zbudowanie docelowego portu lotniczego. Wybór kluczowych kontraktorów będzie poprzedzony przeprowadzeniem analizy rynku potencjalnych wykonawców, przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz negocjacjami z wykonawcami.
 4. Obszar współpracy z interesariuszami – głównie zadania typu „I” oraz zadania typu „C”. Obszar ten dotyczy wsparcia doradczego w trakcie interakcji z kluczowymi interesariuszami Projektu CPK.
 5. Obszar wsparcia generalnego – głównie zadania typu „C” oraz zadania typu „I”. W tym obszarze doradca strategiczny będzie współpracował z pozostałymi kluczowymi podmiotami współpracującymi ze Spółką. W ramach bieżącej współpracy wykonawca będzie ją wspierał w podejmowaniu decyzji oraz proponował rozwiązania mające na celu wprowadzenie usprawnień w trakcie trwania Projektu CPK.

Wybór w kilku etapach

Jak wspomniano na wstępie, wybór doradcy strategicznego będzie realizowany w trybie dialogu konkurencyjnego. CPK przewiduje udział do czterech kandydatów. Wybór jednego z nich będzie odbywał się etapowo. Składania wniosków do udziału w dialogu przewidziano do 15 kwietnia 2020 roku. Następnie przeprowadzona zostanie kwalifikacja podmiotów oraz zaproszenie ich do dialogu. Jeszcze w kwietniu br. mogą rozpocząć się rozmowy z poszczególnymi kandydatami. Złożenie i analiza ofert przewidziana jest na maj i czerwiec 2020 roku. Podpisanie umowy nastąpi w czerwcu lub w lipcu 2020 roku, po uprzednim złożeniu ostatecznych ofert, ich przeanalizowaniu i wyborze najkorzystniejszej.

Po zakończeniu dialogu technicznego idziemy dalej do celu, tzn. rozpoczęliśmy etap dialogu konkurencyjnego. Zakończenie całego postępowania planujemy w III kwartale br. – poinformował nas Konrad Majszyk. – Umowa planowana jest na trzy lata, czyli dotyczy planowania i projektowania. Na tym etapie zakres zadań dla doradcy strategicznego nie dotyczy kolei – dodał.

CPK wymaga doświadczenia

Doradcą strategicznym może być zarządca dużego, globalnego lotniska przesiadkowego, który ma doświadczenie w doradzaniu przy innych projektach międzynarodowych tego typu. Poszukujemy podmiotu, który wie, jak duże lotnisko przesiadkowe się planuje, projektuje, buduje i jak się nim zarządza – powiedział portalowi NaKolei.pl Konrad Majszyk.

Zgodnie z wymogami spółki w postepowaniu może brać udział podmiot, który:

a) w ciągu ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności był krótszy, w tym okresie – był operatorem Portu lotniczego spełniającego łącznie następujące warunki:

 • średniorocznie co najmniej 40,5 miliona pasażerów obsłużonych przez port lotniczy, i
 • średniorocznie co najmniej 0,9 miliona ton towarów przetransportowanych drogą lotniczą (cargo) obsłużonych przez port lotniczy, i
 • w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności był krótszy, w tym okresie uzyskał wynik w rankingu SKYTRAX dla Portów lotniczych na poziomie co najmniej „4” (SKYTRAX World Airport Star Rating),

b) W ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jeden międzynarodowy projekt doradczy (w zakresie: doradztwa przy projekcie budowy lub rozbudowy portu lotniczego od etapu planowania do etapu tzw. ORAT – obejmującego testy operacyjne, transfer operacji, doradztwo w zakresie prowadzenia operacji lotniczych), angażujący co najmniej 500, pełnych roboczodni personelu wykonawcy, realizowany dla innego portu lotniczego

c) W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności był krótszy, w tym okresie był operatorem portu lotniczego, na którym:

 • nie więcej niż średniorocznie 1,5 mln pasażerów transferowych obsłużonych przez ten port lotniczy rozpoczęło swoją podróż na lotnisku znajdującym się w jednym z tzw. krajów kluczowych,
 • udział pasażerów transferowych z krajów kluczowych w całkowitej liczbie pasażerów obsłużonych przez ten port lotniczy średniorocznie wyniósł nie więcej niż 5%.