Wiadomości

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Dnia 9 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę dotyczącą transportu kolejowego, która przyznaje uprawnienie do sprawiedliwego dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich

Celem ustawy jest dostosowanie krajowych regulacji prawnych dotyczących transportu kolejowego do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (Dz.Urz. UE L 352 z 23.12.2016, str. 1). Ustawa dokonuje również korekty wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32).

Istotą zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Zmiany wprowadzone do ustawy w tym zakresie, dotyczą:

  • możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom,
  • sposobu ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu,
  • zawierania umów ramowych między aplikantem a zarządcą infrastruktury,
  • zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej,
  • elementów planu biznesowego opracowywanego przez zarządcę infrastruktury,
  • zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
  • przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi.

Ponadto regulacje wprowadzone do ustawy mają na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa rozszerza również uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie, art. 3 pkt 3 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.