Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Publicystyka Tabor Wiadomości

Po zerwaniu umowy z PESĄ jest nowy przetarg na tabor dla SKM Warszawa

Po zerwaniu umowy z PESĄ jest nowy przetarg na tabor dla SKM Warszawa Elf II produkowany przez Pesę, który miał trafić do SKM Warszawa Fot. Pesa Bydgoszcz S.A.

SKM Warszawa ogłosiła nowy przetarg na dostawę taboru. To pokłosie zerwania umowy z bydgoską PESĄ.

Zamówienie obejmuje dostawę 21 ezt-ów wraz z usługą utrzymaniową, która ma być świadczona przez 7 lat. Warszawski przewoźnik chce kupić 15 sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych, o długości od 85 do 95 metrów, normalnotorowych pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych o długości od 70 do 75 metrów normalnotorowych pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Ponadto wymagane jest: opracowanie i dostarczenie wszelkiej dokumentacji; uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczających pojazd do eksploatacji wraz z TSI; dostarczenie wszelkiego niezbędnego oprogramowania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemów; udzielenie licencji na dokumentację i oprogramowanie.

Świadczenie usług utrzymania pojazdów obejmuje także wykonanie przeglądu P4, który musi być przeprowadzony pomiędzy piątym a siódmym rokiem eksploatacji pojazdu. Zamawiający gwarantuje zrealizowanie wszystkich przeglądów P3 i P4 oraz co najmniej 60 % przeglądów P1 i P2.

Przewoźnik wymaga świadczenia usług utrzymania pojazdów w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97 % kwartalnie.

Konieczne jest również udzielenie gwarancji na kompletny pojazd na okres 48 miesięcy wraz ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego. Niezależnie od powyższego wymagane jest udzielenie pisemnej gwarancji na: nadwozia członów – na okres 240 miesięcy, ramy wózka – na okres 300 miesięcy, ostoje – na okres 240 miesięcy, zestawy kołowe wraz z maźnicami – 800 000 km, baterie defibrylatora – na okres 48 miesięcy, urządzenia AED (defibrylator) – na okres 96 miesięcy oraz system monitoringu CCTV – na okres 60 miesięcy.

Terminy dostaw

Zgonie z postanowieniami przetargowymi wymagane jest dostarczanie pojazdów parami, tj. po dwie sztuki tego samego rodzaju pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy ostatniego z wymaganych 15 sztuk wieloczłonowych pojazdów o długości od 85 do 95 metrów. Szczegółowy harmonogram dostaw zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy, przy czym dostawa dwóch pierwszych pojazdów musi nastąpić w terminie do 23 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś dostawa ostatniego pojazdu musi nastąpić nie później niż do 30 stycznia 2022 roku.

Kryteria wyboru

Oferty w przetargu można składać do 24 stycznia 2020 roku. Będą one oceniane według kryteriów: cena za dostawę pojazdów – 80% oraz cena za usługi utrzymania – 20%.

Zamówienie ma być dofinansowane ze środków unijnych, w ramach projektu „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I”.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.459.000,00 zł.

Wymagane doświadczenie

SKM Warszawa wymaga od oferentów doświadczenia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie:

a) w ramach 1 lub kilku umów, dostawę lub dostawy co najmniej ośmiu, fabrycznie nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h, które zostały dopuszczone do eksploatacji;

oraz

b) w ramach 1 lub kilku umów, usługę lub usługi utrzymania technicznego na poziomie P3 lub wyższym przez okres minimum trzech lat, dla co najmniej ośmiu fabrycznie nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przy realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, która wykaże się doświadczeniem w zarządzaniu, nabytym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwoma projektami, z których każdy obejmował co najmniej:

a) zaprojektowanie i wyprodukowanie co najmniej trzech wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h;

b) opracowanie i nadzór nad wykonywaniem harmonogramu projektu;

c) zarządzanie dokumentacją projektową.