Kadry i ludzie Tabor
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

FPS H. Cegielski szuka nowego prezesa

FPS H. Cegielski szuka nowego prezesa fot. H. Cegielski - FPS

Rada Nadzorcza H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Od marca rolę prezesa pełnił Członek Zarządu. 

Rada Nadzorcza FPS H. Cegielski ogłosiła postępowanie, dzięki któremu producent taboru wyłoni nowego prezesa. Przypomnijmy, że w FPS od marca br. obowiązki prezesa spełnia Małgorzata Rogalewicz, Członek Zarządu ds. Finansowych. Właśnie wtedy dotychczasowy Prezes Zarządu, Hubert Stępniewicz przeszedł do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie do dzisiaj piastuje stanowiska członka zarządu – więcej w artykule.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję nowego Prezesa FPS przeprowadzi Rada Nadzorcza Spółki. Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

Dodatkowo, kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • aktywność społeczna lub zarobkowa Kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Oprócz tego, kandydat powinien wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym.

Kandydaci będa mogli składać zgłoszenia do 8 października 2020 roku, do godziny 12:00.