Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu

Co Koronawirus zmienił na kolei?

Co Koronawirus zmienił na kolei? Funkcjonariusz SOK badający temperaturę pasażera Fot. Twitter

Trudne czasy spowodowane epidemią Koronawirusa tyczą się również kolejowych spółek. Przewoźnicy odnotowują drastyczne spadki w liczbie pasażerów. Dzisiaj podsumujemy co zmieniło się na kolei od 4 marca, czyli od dnia kiedy w Polsce mieliśmy pierwszego zarażonego Koronawiursem SARS-CoV-2.

Od dnia kiedy w Polsce otrzymaliśmy pozytywny wynik zarażenia Koronawirusem w Polsce minęły dwa tygodnie. Od tego czasu wprowadzono w trybie ekspresowym działania prewencyjne, które mają pomóc w walce z groźnym wirusem. A jak to wygląda na kolei? Co zmieniło się przez ten czas?

Na początku były działania prewencyjne…

Karty lokalizacji pasażerów w pociągach

Zanim ruch transgraniczny pociągów pasażerskich został wstrzymany to pasażerowie przyjeżdżający zza granicy byli zobligowani do wypełnienia kart lokalizacyjnych. Dzięki temu działaniu, zebrane dane mogły posłużyć służbom sanitarnym do kontaktu z podróżnymi w przypadku stwierdzenia ryzyka zarażenia Koronawirusem.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Łódzka Kolej Aglomeracyjna podjęła szereg działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia spowodowanego występowaniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. Po otrzymaniu pierwszy doniesień o zakażeniach Koronawirusem w województwie łódzkim, Spółka wdrożyła plan postępowania w przypadku podejrzenia choroby COVID-19.  Pracownicy spółki, a w szczególności drużyny pociągowe, zostali zapoznani z zasadami higieny zmniejszającymi ryzyko infekcji, procedurami postępowania oraz wszelkimi informacjami o zagrożeniach związanych z Koronawiursem.

Spółka wdrożyła wzmożony program sprzątania i dezynfekcji pociągów, zwiększono o 100% ilość czyszczeń. Zakupiono większe ilości środków ochrony indywidualnej (żele do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe) dla pracowników i podróżnych.

Dodatkowo, w pociągach ŁKA emitowane zostały materiały informacyjne dotyczące Koronawirusa, przygotowane przez NFZ.

Działania te były czysto prewencyjne, wprowadzone na samym początku epidemii w Polsce. Gdy sytuacja zaczęła się pogarszać, wtedy w związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, ŁKA wprowadziła spore ograniczenia kursowania pociągów na 6 liniach.

SKM w Trójmieście

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście do swoich działań w walce z Koronawirusem może wliczyć m.in.: zamknięcie kas biletowych oraz ograniczenie kursów pociągów. Bilety na pociąg SKM, można również kupić w automatach biletowych, czy w aplikacjach typu Koleo, bądź przez stronę internetową. Działanie te zostało wprowadzone ze względu na bezpieczeństwo podróżnych, jak i pracowników Spółki, którzy mają codziennie bezpośredni kontakt z wieloma ludźmi.

Od czwartku (19 marca) SKM w Trójmieście wprowadza zmieniony rozkład jazdy, w którym to zostanie zmniejszona częstotliwość kursowania pociągów. Przewoźnik udostępnił również możliwość zwrotu biletów okresowych, dla pasażerów, którzy w najbliższym czasie nie planują korzystać z usług SKM.

Dodatkowo Spółka, mając na względzie bezpieczeństwo, zawiesiła od poniedziałku (16 marca) wszystkie procesy rekrutacyjne.

POLREGIO

Od 16 marca wprowadzane zostały zmiany w kursowaniu pociągów POLREGIO w porozumieniu z Urzędami Marszałkowskimi Województw – organizatorami regionalnego transportu kolejowego w województwach. W wielu województwach wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu pociągów POLREGIO. Przewoźnik informuje, że dane te będą sukcesywnie aktualizowane dla regionów. Zmiany obowiązują setek pociągów regionalnego przewoźnika. Lista dostępna jest na stronie POLREGIO.pl.

Koleje Śląskie

Działaniami Kolei Śląskich było m.in. automatycznie otwieranie drzwi, wprowadzenie kart pasażera, oraz wzmożone prace w zakresie czystości w pociągach. W Spółce został utworzony specjalny sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje doniesienia o sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19.

Wprowadzono wydzieloną część bezpieczeństwa. W każdym pociągu na przodzie pojazdu wyznaczono taśmami strefę wykluczoną, niedostępną dla pasażerów. To środek bezpieczeństwa przede wszystkim dla pracowników Spółki – maszynistów oraz drużyn konduktorskich.

Koleje Dolnośląskie

O północy, z soboty na niedzielę (14/15 marca) Koleje Dolnośląskie zawiesiły obsługiwane przez Spółkę połączenia transgraniczne. Skutkiem decyzji Rady Ministrów RP, wprowadzającej stan zagrożenie epidemicznego, połączenia zostały wstrzymane do czasu ponownego otwarcia granicy państwa dla pasażerskiego transportu kolejowego.

Dodatkowo od 16 marca Koleje Dolnośląskie wprowadziły w pociągach wydzielone strefy, przeznaczone dla drużyn konduktorskich. Podobne rozwiązania zastosowali już inni przewoźnicy, nie tylko kolejowi, przypomnijmy, że również takie strefy spotkamy w pojazdach komunikacji miejskiej m.in. w Krakowie.

Zawieszenie międzynarodowych połączeń kolejowych

Gdy sytuacja stawała się na tyle poważna, po przekroczeniu 100 zarażonych Koronawiursem podjęto decyzję o wstrzymaniu przejazdów kolejowych transgranicznych.Przewoźnicy, z uwagi na charakter sytuacji, wprowadzają specjalne zasady zwrotu biletów na połączenia międzynarodowe. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.

Działania Grupy PKP

Spółki z Grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Na kolei wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Wprowadzono ograniczenia w ruchu pociągów krajowych.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy którego zawieszono połączenia kolejowe w ruchu międzynarodowym od 15 marca br., PKP Intercity odwołało wszystkie swoje pociągi w relacjach międzynarodowych. Część pociągów została zawieszona w całej relacji, część kursuje w skróconych relacjach – tylko na odcinkach krajowych. Od 17 marca br., ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m. in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów, PKP Intercity wprowadziło tymczasowe ograniczenie oferty przewozowej i zmniejszenie częstotliwości kursowania niektórych pociągów. Sytuacja jest stale monitorowana a wszelkie decyzje przewoźnika są podejmowane w oparciu o analizy frekwencji w pociągach przewoźnika. Szczegółowa lista pociągów oraz zmian wprowadzonych przez PKP Intercity została zamieszczona na stronie internetowej przewoźnika. Informacje są stale aktualizowane, zachęcamy podróżnych do śledzenia komunikatów.

Z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji PKP Intercity wprowadziło specjalne zasady zwrotu biletów w przewozach krajowych i międzynarodowych. Podróżny otrzyma zwrot 100% ceny biletu zakupionego do 4 marca, ważnego na przejazd od 5 marca. W przypadku biletów kupionych 5 marca i później podróżny może zwrócić bilet na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez PKP Intercity SA, czyli z potrąceniem 15% odstępnego. Zwroty należności za bilety na przejazd pociągami, które zostały lub zostaną odwołane, dokonywane są w pełnej wysokości, bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to również biletów bezzwrotnych Super Promo International.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów można znaleźć na stronie internetowej Spółki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i polskiego rządu, Grupa PKP zachęca do ograniczenia transakcji gotówkowych. Rekomendowane jest kupowanie biletów kolejowych poprzez kanały mobilne: strony internetowe oraz aplikacje. W przypadku kupna biletów w kasach oraz u obsługi pociągu zalecane są zbliżeniowe płatności kartą.

W spółkach Grupy PKP odpowiedzialnych za ruch pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej i dworców oraz za obsługę połączeń pasażerskich obowiązują wewnętrzne wytyczne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają także zasady działania w sytuacjach zagrożeń epidemicznych. Dodatkowo opracowane zostały także specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2). Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. W wytycznych ujęto także informacje o ścieżkach raportowania w przypadku stwierdzenia przebywania w pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. Wszystkie prowadzone działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem.

Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na ponad 50 dworcach w kraju.

Na największych dworcach kolejowych w kraju oraz na stacjach i przystankach położonych w strefach przygranicznych umieszczane są plakaty i ulotki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Fundusz Zdrowia. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie są doposażane w maseczki ochronne.

W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m. in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji.

Informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyce zakażeń zostały przekazane wszystkim pracownikom kolejowych spółek. Nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców.

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy drużyn konduktorskich dysponują kartami lokalizacji w formie ankiety w językach polskim i angielskim. Są one wypełniane przez pasażerów jedynie doraźnie, na prośbę służb sanitarnych – w przypadku wdrożenia procedury związanej z obecnością na pokładzie pociągu pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Wcześniejszy obowiązek ich wypełnienia dotyczył pociągów międzynarodowych, których kursowanie zostało zawieszone.