Komentarze

Priorytety Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Priorytety Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest ważnym resortem gospodarczym z uwagi na wielkość wytwarzanego PKB oraz ze względu na szereg inwestycji, których sfinansowanie z funduszy unijnych w ciągu najbliższych lat mogłoby nie tylko podnieść poziom szeroko pojętego transportu w Polsce ale też stanowić koło zamachowe całej polskiej gospodarki.

Główne priorytety Ministerstwa na najbliższe lata powinny być następujące:

I priorytet – Pełne wykorzystanie funduszy unijnych

W perspektywie finansowej na lata 2014 -2020, na inwestycje drogowe i kolejowe jest przeznaczonych około 170 mld zł z funduszy unijnych. Tak ogromny strumień środków finansowych zwielokrotniony mnożnikiem inwestycyjnym  może zwiększyć PKB Polski o około 2-3%. Chcąc tego dokonać należy podejść do tego systemowo i zmienić dotychczasowe podejście do tematu. Przede wszystkim należy dokładnie rozpisać  inwestycje finansowane ze środków unijnych tworząc swoisty harmonogram ich realizacji co pozwoliłoby zarówno na rozłożenie inwestycji w czasie jak i pełne wykorzystanie funduszy unijnych na nie przeznaczonych.  Realizacja tego zadania będzie możliwa  wówczas gdy zostanie przyspieszony proces inwestycyjny, dzisiaj nieudolny z uwagi na zapisy w ustawie o zamówieniach publicznych.  Konieczne jest więc znowelizowanie ustawy o zamówieniach publicznych i odejście w niej między innymi od dyktatu wyłącznie najniższej ceny.  Dodatkowo należałoby wprowadzić inne kryteria jakościowe przy wyborze wykonawcy oraz odrzucać najtańszą ofertę w postępowaniu. Te i inne propozycje mogłyby znacznie ułatwić realizację zadań inwestycyjnych.

Inwestycje infrastrukturalne są nośnikiem innowacji i wspomagają rozwój najnowocześniejszej technologii, dlatego dzięki nim polski przemysł może wzmocnić swoją pozycję.

II priorytet – Zorientowanie polityki transportowej Polski na korytarz północ – południe

Na dzień dzisiejszy przepływ towarów i usług od Skandynawii i krajów bałtyckich do krajów Europy środkowej i wschodniej oraz Bałkanów dokonuje się z pominięciem Polski  dlatego też priorytetem rządu, a w szczególności Ministerstwa Infrastruktury powinna być zmiana tego stanu rzeczy.

Potencjał ludnościowy tego obszaru (Europa środkowo-wschodnia i Bałkany)  to około 207 mln ludności.

Podstawowe projekty, które należałoby zrealizować w ramach wskazanego priorytetu to:

1. Via Carpatia

2. Oś kolejowa Bałtyk-Adriatyk

3. Transeuropejska Autostrada Północ-Południe (TAPP)

4. Rail Baltica

Realizacja tych projektów z pewnością otworzy polskie porty na większą ilość towarów szczególnie z południa Europu i przekieruje znaczą ich część szczególnie z Hamburga do Polski.

III priorytet – Realizacja strategii Konsolidacji i Koordynacji na kolei

Degradacja systemu kolejowego spowodowana szkodliwą reformą usamorządowienia z roku 2009 oraz podziałem PKP S.A. na kilkadziesiąt spółek, przyczyniła się do nieefektywnego działania całego systemu kolejowego oraz bezprecedensowego obniżenia bezpieczeństwa na kolei.

Transport kolejowy z punktu widzenia funkcjonowania państwa ma strategiczne znaczenie, a co za tym idzie pełną odpowiedzialność za ten obszar działalności powinna ponosić władza centralna poprzez utrzymanie własności Skarbu Państwa w tym sektorze. Kolej to system naczyń połączonych i ważny sektor gospodarczy mający wpływ również na bezpieczeństwo narodowe.

Działalność sektora kolejowego powinna być skoncentrowana w układzie holdingowym na poniższe obszary:

1. Infrastruktura kolejowa

2. Przewozy towarowe

3. Przewozy pasażerskie

4. Dworce

Podstawowymi narzędziami polityki transportowej w rękach państwa powinny być stawki dostępu do infrastruktury kolejowej a koordynatorem porządkującym działanie rynku kolejowego powinien być Urząd Transportu Kolejowego.

Realizacja tych podstawowych priorytetów z pewnością nie tylko podniesie jakość i bezpieczeństwo życia obywateli  ale również zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki.

 

Czesław Warsewicz – wydawca portalu NaKolei.pl