Prawo i przetargi Tabor Wiadomości

Newag podpisał umowę z SKM Warszawa na dostawę ezt-ów

Newag podpisał umowę z SKM Warszawa na dostawę ezt-ów Fot. Łukasz Mikołajczyk / Twitter

Zarząd NEWAG S.A. poinformował, iż w dniu dzisiejszym (7 kwietnia 2020 roku) zawarta została umowa z Szybką Koleją Miejską Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Producent z Nowego Sącza jako jedyny wystartował w powtórzonym przetargu.

Jej przedmiotem jest dostawa dwudziestu jeden elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługami utrzymania EZT przez siedem lat. Dostawy będą wykonywane w 2022 roku zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 543 028 200,00 PLN netto, na którą składa się wynagrodzenie z tytułu dostawy EZT w łącznej wysokości 452 700 000,00 PLN netto płatne po dostawie oraz wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania EZT w maksymalnej wysokości 90 328 200,00 PLN netto płatne proporcjonalnie do świadczonych usług utrzymania. Wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania ma charakter maksymalny, przy czym zamawiający gwarantuje zrealizowanie wszystkich przeglądów P3 i P4 oraz 60% przeglądów P1 i P2, a wykonanie pozostałych przeglądów P1 i P2 przez Newag będzie zależne od decyzji przewoźnika. Wynagrodzenie za część usług utrzymania gwarantowaną wynosi 77 568 600,00 PLN netto.
Newag na mocy zawartej umowy udzielił gwarancji jakości i rękojmi na każdy dostarczony EZT na okres 48 miesięcy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji i rękojmi dla poszczególnych komponentów.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT-ów, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych zobowiązań oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Newagu. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych do 30 % łącznej wysokości wynagrodzenia z tytułu dostaw (netto) w zakresie kar umownych związanych z dostawą pociągów oraz 50 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu usług utrzymania netto w zakresie kar umownych związanych z usługami utrzymania. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

Newag podał, że w pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

SKM wymaga, żeby każdy z dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych był klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Ponadto, na pokładzie każdego z nich powinien znaleźć się monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, kasowniki, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED.

Nowe pociągi zostaną wykorzystane przede wszystkim do wzmocnienia tych linii SKM, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych pasażerów. W planach jest uruchomienie kolejnych relacji, m.in. do Piaseczna czy Ożarowa Mazowieckiego.