Strona główna » Wiadomości » Infrastruktura » Inwestycje na kolei za 80 mld zł do 2030 roku. Ruszają konsultacje publiczne KPK

Inwestycje na kolei za 80 mld zł do 2030 roku. Ruszają konsultacje publiczne KPK

Redakcja

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Budżet projektowanego KPK to 80 mld (w zakresie perspektywy 2021-27). Do najważniejszych inwestycji można zaliczyć m.in. budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna, która skróci czas przejazdu między Krakowem a Zakopanem i Nowym Sączem. Zmodernizowana zostanie linia średnicowa w Warszawie, czego efektem będzie zwiększenie przepustowości na Warszawskim Węźle Kolejowym. Zmodernizowana zostanie m.in. linia Gdynia – Słupsk, Skierniewice – Pilawa – Łuków i Jasło – Krosno – Sanok – Nowy Zagórz. Wyremontowana i przywrócona do ruchu zostanie także linia Czerwonka – Mrągowo – Mikołajki –Ełk w woj. warmińsko-mazurskim, która stanowić będzie trzeci korytarz kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem (obok istniejących dzisiaj linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz). Gruntownej modernizacji doczeka się także główna linia kolejowa biegnąca przez woj. świętokrzyskie, wraz ze stacją Kielce.

W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Chcemy, aby Krajowy Program Kolejowy był ambitny oraz by inwestycje w jego ramach wynosiły 80 mld zł. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych – podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cele szczegółowe obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.Efektem realizacji inwestycji ujętych w Programie będzie m.in. podniesienie parametrów sieci kolejowej przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – Polskie Linie Kolejowe SA, skrócenie czasów przejazdów, podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacja barier utrudniających przewóz ładunków.

Wymóg przygotowania KPK wynika z warunków stawianych przez Komisję Europejską, która uzależnia możliwość przekazywania środków finansowych do państwa członkowskiego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 od spełnienia określonych kryteriów. Jednym z wymogów KE jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu obejmujących okres do 2030 roku. KPK stanowi wypełnienie tego wymogu w odniesieniu do infrastruktury linii kolejowych. Projekt KPK stanowi uzupełnienie obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027. Jednocześnie projekt KPK zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014–2020, m.in. na skutek przeniesienia niektórych etapów projektów ujętych w obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027 – wskazuje Ministerstwo Infrastruktury.

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym wynikające ze Sprawozdania z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku za rok 2022, uwzględnione zostaną w konsultowanym dokumencie na późniejszym etapie, po przyjęciu przez Radę Ministrów ww. sprawozdania. Program jest komplementarny z działaniami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w ramach:

  • Rządowego Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku,
  • Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku,
  • Rządowego Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x