Ogólna

Informacje prawne

 

 

Regulamin Portalu „nakolei.pl”

 

§ 1 Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 lok. 536.
Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.
Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Forum dyskusyjnego, pozwalający na identyfikację Użytkownika.
Materiał –materiał audiowizualny udostępniany przez Dostawcę nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.
Portal – internetowa platforma, w ramach której Dostawca świadczy Usługi.
Projekcja – odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego przez Dostawcę programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, bądź to w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. ”streaming”) lub progressive download Materiału, realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Forum dyskusyjne lub inne.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

 

§2 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
4. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
a. łącze Internet o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7, Linux,
d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
i. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
ii. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
iii. zainstalowania lub uruchomienie programu Windows Media Player w wersji 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub nowszej albo oprogramowania umożliwiającego odtworzenie materiałów audiowizualnych zabezpieczonych przed kopiowaniem technologią Windows Media Digital Rights Management 10.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych składających się na Portal zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
7. Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

 

§3 Prawa autorskie i pokrewne


1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w tym do elementów graficznych i tekstowych oraz innych zamieszczonych w Portalu, są zastrzeżone i stanowią własność Dostawcy lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych.
2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 udzielana jest na czas trwania transmisji danego Materiału, ma charakter niewyłączny i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
6. Użytkownik nie ma prawa zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.
7. Treści zawarte w sekcji “Cytat tygodnia” są zaczerpnięte z portalu Wikicytaty. na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Pełne informacje dostępne są pod adresem: http://wikimediafoundation.org/wiki/Warunki_korzystania.

 

§4 Forum dyskusyjne

1. Użytkownik chcąc wyrazić swoją opinię na Forum dyskusyjnym Portalu winien dokonać rejestracji podając w stosownym formularzu.
2. Dostawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych na stronach, internetowych jeżeli wynikają one z wad materiałów źródłowych na podstawie, których powstała informacja w Portalu. Dostawca nie odpowiada za treść wpisów zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników, które wyrażają ich prywatne opinie, poglądy i stanowiska. Materiały nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażających. W związku z tym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania tych opinii.

 

§ 5 Zasady udostępniania Materiałów

1. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z Portalu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
5. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
6. Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

§6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące działania Portalu mogą być składane przez Użytkowników w formie pisemnej listem poleconym pod adres z dopiskiem „Portal nakolei.pl ”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Dostawcę reklamacji.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu bez podawania przyczyn jego zmiany.
4. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.