Prawo i przetargi

Działanie siły wyższej nie wyłącza prawa do rekompensaty za opóźnienie pociągu

Działanie siły wyższej nie wyłącza prawa do rekompensaty za opóźnienie pociągu

W dniu 26 września 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie mają prawo do odszkodowania z tytułu znacznego opóźnienia pociągu, nawet w przypadku, gdy jest ono spowodowane działaniem siły wyższej – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie potwierdził, że Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym nie przewiduje żadnych wyjątków od prawa do uzyskania odszkodowania, jeżeli opóźnienie spowodowane jest działaniem siły wyższej.

Taką interpretację przepisów, w związku z nadzorem sprawowanym nad przestrzeganiem Rozporządzenia 1371, stosował w dotychczasowej praktyce również Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Należy przypomnieć, że w Polsce do dnia 3 grudnia 2014 r. ww. odszkodowanie przysługuje w przypadku opóźnień pociągów międzynarodowych kursujących do stacji położnych na obszarze Unii Europejskiej, a w odniesieniu do połączeń w relacjach krajowych – tylko dla pasażerów pociągów Express InterCity.

Wyrok Trybunału został wydany w związku z pytaniem skierowanym przez austriacki sąd administracyjny, w sprawie C-509/11, w trybie prejudycjalnym. Austriacki sąd administracyjny musiał wydać rozstrzygnięcie, w sprawie skargi wniesionej przez austriackie przedsiębiorstwo kolejowe ÖBB-Personenverkehr AG.

Komunikat Trybunału po wyroku jest dostępny jest na stronie: 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-09/cp130119pl.pdf 

 

źródło: UTK