Prawo i przetargi Wiadomości

CPK chce zlecić opracowanie koncepcji zasilania dla nowych linii kolejowych

CPK chce zlecić opracowanie koncepcji zasilania dla nowych linii kolejowych mat. CPK

Spółka CPK ogłosiła przetarg na opracowanie Koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych.

Jak poinformowała głównym celem tego zamówienia jest określenie (na poziomie koncepcyjnym) lokalizacji/przebiegu kluczowej infrastruktury elektroenergetycznej (sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, stacji elektroenergetycznych, podstacji trakcyjnych), służącej dostarczaniu energii na cele trakcyjne i nietrakcyjne, tak aby proces przygotowawczy (projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych, począwszy od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla tej infrastruktury przebiegał bez opóźnień w stosunku procesu przygotowawczego do budowy linii kolejowych.

Zamawiający podzielił linie kolejowe podlegające analizie na dwa segmenty, zgodnie z pilnością ich realizacji. Są one w przybliżeniu równe co do sumarycznej długości linii kolejowych, które obejmują.

Dwa etapy postępowania

Postępowanie będzie przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap I – obejmować będzie składanie wniosków do udziału w postępowaniu, które następnie zostaną ocenione pod kątem spełnienia przez Wykonawców warunku udziału.

Etap II – to przekazanie Wykonawcom spełniającym warunek udziału w postępowaniu Zapytania ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Istotnymi Postanowieniami Umowy. Następnie Wykonawcy będą składali oferty, na podstawie, których zostanie wyłoniony ten składający najkorzystniejszą ofertę.

Do 7 kwietnia można składać wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. Tym samym zakończy się pierwszy etap postępowania. Następnie zacznie się drugi, w którym dopuszczeni wykonawcy będą składali oferty (termin składania ofert nie jest jeszcze znany.

Zadania określone w harmonogramie

Realizacja zamówienia będzie przebiegać według harmonogramu, szczegółowo zakreślającego poszczególne zadania. To:

  1. Pozyskanie przez Wykonawcę danych o systemie przesyłowym i innych danych niezbędnych Wykonawcy do realizacji zamówienia w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy;
  2.  Analiza wielowariantowa obejmująca robocze ustalenia z Operatorem Systemu Przesyłowego – w ciągu 100 dni od dnia podpisania umowy;
  3.  Wybór wariantu dla Segmentu I;
  4.  Wyodrębnienie do wydzielonego opracowania i uszczegółowienie wybranego wariantu w ciągu 10 dni od jego wyboru;
  5. Formalne konsultacje i uzgodnienie wybranego wariantu z Operatorem Systemu Przesyłowego dla Segmentu I – 35 dni od wyboru wariantu;
  6.  Analiza wielowariantowa dla Segmentu II, obejmująca robocze ustalenia z Operatorem Systemu Przesyłowego – w ciągu 70 dni od dnia faktycznego przekazania danych dot. układu linii w planie i profilu oraz założeń rozkładu w zakresie Segmentu II;
  7. Wybór wariantu w zakresie Segmentu II w ciągu 20 dni od odbioru opracowania, o którym mowa powyżej;
  8. Wyodrębnienie do wydzielonego opracowania i uszczegółowienie wybranego wariantu, dla Segmentu II – w ciągu 10 dni od wyboru wariantu;
  9. Formalne konsultacje i uzgodnienie wybranego wariantu z Operatorem Systemu Przesyłowego, dla Segmentu II – w ciągu 35 dni od wyboru wariantu;
  10. Wsparcie w zakresie uzgadniania rozwiązań dot. systemu zasilania z organami, Operatorem Systemu Przesyłowego i operatorami systemów dystrybucyjnych, w tym poprzez uczestnictwo w spotkaniach. Zadanie to ma być realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji wszystkich pozostałych zdań, wskazanych powyżej.

Opracowanie koncepcji zasilania ma kluczowe znaczenie dla przygotowań do budowy CPK

Opracowanie koncepcji zasilania dla nowych linii kolejowych ma kluczowe znaczenie dla przygotowań do projektowani i budowy CPK. Dzięki temu opracowaniu poznamy, po pierwsze, planowany przebieg linii najwyższych i wysokich napięć, które będą niezbędne do zasilania kolejowych „szprych”. Po drugie, zostanie wskazana lokalizacja i parametry nowych stacji najwyższych i wysokich napięć, ewentualnie zakres modernizacji istniejących. Po trzecie, poznamy proponowaną lokalizację i parametry podstacji trakcyjnych – podaje Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

W sprawie dwóch pierwszych zadań, wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał rozwiązania z operatorem systemu przesyłowego (PSE) i właściwymi operatorami systemów dystrybucyjnych. W dalszym etapie to najprawdopodobniej oni będą bowiem odpowiedzialni za budowę tej infrastruktury energetycznej (na podstawie wniosków przyłączeniowych złożonych przez CPK) Podstacje trakcyjne będą natomiast elementem projektów związanych z budową przez CPK poszczególnych linii kolejowych.