Infrastruktura

Bezpieczeństwo na kolei nie tylko dla ludzi

Bezpieczeństwo na kolei nie tylko dla ludzi

Zdarzeń na torach z udziałem zwierząt (głównie leśnych) jest niestety wiele. Zwykle są to jednak zdarzenia losowe i niezagrażające różnym żyjącym na tych terenach gatunkom. PLK stara się podejmować kroki zmniejszające ryzyko wtargnięcia zwierząt na tory i zwiększenie ochrony środowiska w transporcie kolejowym.

Warto zaznaczyć, że w okolicy linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK znajduje się 359 obszarów Natura 2000, w tym 264 specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz 95 terenów specjalnej ochrony ptaków, a linie, które są zarządzane przez spółkę przecinają aż 258 obszarów Natura2000.

PKP PLK podczas planowania wszelkich inwestycji zwraca szczególną uwagę na jak najmniejszą ingerencję w bytowanie zwierząt, których w północno-zachodniej Polsce jest naprawdę wiele. Dokonuje się monitorowania zwłaszcza tych linii kolejowych, poprzez które przechodzą szlaki migracyjne leśnej zwierzyny.

Na badanych pod budowy i prace terenach zauważono ślady funkcjonowania gatunków pospolitych jak i objętych ochroną. Nie stwierdzono występowania problemów w przemieszczaniu się zwierząt przez obszary torów, na tym terenie bowiem częstotliwość ruchu pociągów jest znacznie mniejsza niż w obszarze miejskim.

W miejscach, gdzie ruch na torach jest bardziej natężony PLK wprowadziło już 1031 urządzeń dźwiękowych emitujące naturalne ostrzegawcze głosy zwierząt , które powstrzymują je przed wejściem na tory, tym samym przed wejściem pod pędzący pociąg. Zbudowano również (w 2015 roku) 25 przejść dla zwierząt . Kosztem 1,3 mln zł zbudowano 6 przejść dla zwierząt na odcinku Tarnów-Dębica, który poddawany był modernizacji.

Wszelkie takie ingerencje PLk ustala m.in. z nadleśnictwami i dyrekcjami parków.