Wywiady

Nowy prezes PKP Cargo: Zarząd PKP CARGO podjął konkretne działania w celu zakończenia sporu zbiorowego ze stroną społeczną

Nowy prezes PKP Cargo: Zarząd PKP CARGO podjął konkretne działania w celu zakończenia sporu zbiorowego ze stroną społeczną

Zarząd PKP CARGO podjął konkretne działania w celu zakończenia sporu zbiorowego ze stroną społeczną i podjęcia nowych wyzwań, pozwalających na zwiększenie wartości PKP CARGO. Likwidujemy napięcia wśród naszej załogi likwidując powody obaw o miejsca pracy – mówi dla portalu NaKolei.pl Maciej Libiszewski, nowy prezes PKP Cargo, w pierwszym oficjalnym wywiadzie po objęciu stanowiska.

19 stycznia br. rada nadzorcza PKP Cargo powołała Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki. Libiszewski swoja funkcję będzie pełnił do końca wspólnej kadencji członków zarządu. Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała, że Libiszewski zostanie powołany także na kolejną kadencję.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia zeszłego roku ze stanowiska prezesa zarządu giełdowej spółki zrezygnował Adam Purwin.

Rafał Polaczek, NaKolei.pl: Nowa strategia PKP CARGO S.A. do 2020 r. zakłada m.in. ekspansję międzynarodową, rozwój przewozów intermodalnych i inwestycje w tabor i terminale logistyczne. Czy planuje Pan dokonanie korekty kursu obranego jeszcze przez poprzedni Zarząd Spółki?

Maciej Libiszewski, nowy prezes zarządu PKP Cargo: Zarząd zamierza kontynuować realizację przyjętych w strategii kierunków rozwoju Grupy PKP CARGO. Szczególny nacisk chcemy położyć na dwa aspekty: utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera przewozów kolejowych w kraju, także w zakresie kompleksowej obsługi międzynarodowego ruchu towarowego przez Polskę, oraz zdobycie pozycji wiodącego operatora logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy potencjał, doświadczenie i możliwości aby osiągnąć te cele.

Dla zdobycia silnej pozycji w tej części Europy będziemy rozwijać przewozy intermodalne, m.in. wykorzystując posiadaną sieć terminali w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce i na terenie Republiki Czeskiej. Zamierzamy jednocześnie oferować kompleksową obsługę logistyczną na bazie posiadanego potencjału całej Grupy PKP CARGO, w tym taboru, bocznic oraz know-how w zakresie spedycji i intermodalu. Nasza propozycja obejmuje także przewozy samochodowe oraz przewozy ładunków poza granicami kraju, w tym połączenia transgraniczne, jak i w całości poza granicami. Takiej oferty oczekują nasi klienci.

Realizacja tych strategicznych celów wiąże się z nakładami inwestycyjnymi, głównie w zakresie taboru, terminali, IT oraz inwestycji kapitałowych.

Zarząd PKP CARGO będzie stale monitorował realizację strategii, w szczególności pod kątem opłacalności ponoszonych nakładów. Ponadto będziemy okresowo weryfikować osiągnięte wyniki, uwzględniając sytuację w otoczeniu zewnętrznym. Jeżeli zajdzie potrzeba, dokonamy aktualizacji strategii, mając zawsze na uwadze interes PKP CARGO i jej akcjonariuszy.

Będą kolejne przejęcia konkurencyjnych podmiotów na polskim i zagranicznym rynku?

W ramach obowiązującej strategii założono budowę pozycji Grupy PKP CARGO w kraju i za granicą w sposób nieorganiczny, a więc m.in. poprzez przejęcia konkurencyjnych podmiotów działających w atrakcyjnych segmentach rynku.

W listopadzie 2015 roku spółki z Grupy PKP CARGO zawarły warunkowe umowy sprzedaży większości udziałów spółek kolejowych Grupy ORLEN. Aby sfinalizować obie transakcje konieczne jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowy nie dojdą do skutku. jeśli wszystkie warunki nie zostaną spełnione.

Prowadzimy też analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej podmiotów, których zakupem lub przejęciem moglibyśmy być zainteresowani. Dalsze decyzje uzależniamy od wyników tych analiz.

Spółka zanotowała w 2015 roku dalszy spadek w przewozach wg masy (-3,2%) oraz nieznaczny spadek pracy przewozowej (-1,2%) w porównaniu z 2014 r. Węgiel i kruszywa mocno tracą. Z kolei zauważalnie zyskują przewozy intermodalne oraz przewozy takich surowców jak ropa naftowa i gaz ziemny. Jakie, jako prezes PKP CARGO S.A. widzi Pan perspektywy na przełamanie tego negatywnego trendu w najbliższych 2-3 kwartałach?

W 2015 roku w Polsce przewieziono koleją 224 mln ton towarów, o 3,7 mln ton mniej niż rok wcześniej. Ta tendencja widoczna jest również w PKP CARGO, na co szczególny wpływ ma spadek przewozów węgla, w którego przewozach mamy istotne udziały rynkowe. Przekłada się to na nasz udział w całym rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce – po dwunastu miesiącach wyniósł on niecałe 48 proc. w ujęciu masy, a pod względem pracy przewozowej ok. 56 proc. W obu przypadkach to mniej niż przed rokiem.

Jak wspomniałem, na wyniki przewozowe Grupy w 2015 roku silnie oddziaływała pogorszająca się sytuacja na rynkach węgla kamiennego i kruszyw, dwóch bardzo istotnych dla PKP CARGO grup towarowych. Podobnie do 2015 roku, w ostatnich 12 miesiącach spadały ceny węgla, a zapotrzebowanie elektrowni i elektrociepłowni na ten surowiec zmniejszyło się, co pogłębiło kłopoty polskiego górnictwa. Na naszą sytuację wpływała również agresywna polityka konkurentów z branży TSL. Reagując na te okoliczności, chcąc utrzymać pozycję na rynku zintensyfikowaliśmy działania handlowe i jednocześnie dywersyfikowaliśmy przewozy. Przynosi to satysfakcjonujące efekty. Ostatnio podpisaliśmy kilka ważnych kontraktów handlowych, m.in. z Tauronem i PGNiG Termika. Efektywniej wykorzystujemy nowe możliwości i synergie po włączeniu do Grupy czeskiego przewoźnika AWT. Dzięki temu nadal utrzymujemy pozycję niekwestionowanego lidera na polskim rynku oraz zwiększamy działalność za granicą.

W najbliższym czasie nadal będziemy dywersyfikować przewozy. W scenariuszach rozwoju PKP CARGO uwzględniamy coraz bardziej widoczny wzrost popytu na transport innych ładunków niż węgiel. W ramach perspektywy unijnej na lata 2014-20 na inwestycje drogowe zaplanowano wydatki na poziomie ponad 90 mld zł, a na inwestycje w infrastrukturę kolejową ponad 50 mld zł. W związku z tym oczekujemy ożywienia koniunktury zarówno w budownictwie infrastrukturalnym, jak i inżynieryjnym i kubaturowym. Spodziewamy się już w najbliższych kwartałach wzrostu zapotrzebowania na transport kruszyw, materiałów budowlanych oraz surowców i wyrobów hutniczych.

Jesteśmy również przygotowani do podjęcia wyzwań w związku ze spodziewanymi pozytywnymi trendami w przewozach intermodalnych. Zamierzamy znacząco zwiększyć udziały w tym rynku, wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania infrastrukturalne i specjalistyczny tabor.

Podsumowując, w najbliższych kwartałach PKP CARGO będzie opierało swój rozwój na rynku krajowym poprzez wzrost przewozów kruszyw, materiałów budowlanych, surowców, wyrobów hutniczych i przewozów intermodalnych, jednocześnie dynamiczne rozwijając działalność poza Polską.

Co z Jedwabnym szlakiem? Miało być kilka pociągów tygodniowo – jest już kilkanaście. Będą następne?

Ten biznes bardzo dynamicznie się rozwija, w czym PKP CARGO ma swój udział. Naszymi atutami są doświadczenie w budowaniu relacji z partnerami chińskimi oraz własne centrum logistyczne w Małaszewiczach przy granicy polsko-białoruskiej, które jest przygotowane do obsługi przewozów towarów koleją z Chin. Aktualnie do Małaszewicz przyjeżdża kilkanaście transportów kontenerowych tygodniowo. Dalszy wzrost przewozów zależy w dużej mierze od sytuacji gospodarczej w Chinach. Jesteśmy zdeterminowani, aby we współpracy z partnerami chińskimi w razie zaistnienia potrzeby rozbudować terminal intermodalny w Małaszewiczach i poszerzać naszą ofertę platform intermodalnych.

Giełdowy kurs przewoźnika pogrążony jest w głębokim kryzysie. Dzisiaj jest on na historycznych minimach (48,99zł – stan na 28.01.15). W ciągu trzech ostatnich miesięcy Spółka straciła ponad ¼ swojej kapitalizacji. W jakim kierunku kurs akcji będzie zmierzał w następujących miesiącach?

Kurs akcji PKP CARGO jest wypadkową ogólnej sytuacji i trendów panujących na rynku kapitałowym, w tym akcji na GPW. Jest on uzależniony m.in. od zachowania kursów akcji spółek energetycznych i wydobywczych. Sytuacja w branży kolejowej w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych pozostaje pod presją negatywnych trendów gospodarczych i spadku cen surowców – w szczególności ropy, co pociąga za sobą obniżkę cen węgla. Ponadto spadające ceny ropy obniżają relatywną konkurencyjność transportu kolejowego, co może uderzyć w przewozy intermodalne oraz przewozy kruszyw, czyli obszary w których rynek pokłada sporą nadzieję na wzrost. Dla porównania, kursy akcji największych przewoźników kolejowych w Ameryce Północnej: Canadian National Railway, Kansas City Southern, Norfolk Southern, CSX Transportation i Union Pacific od swoich jednorocznych maksimów spadły od 30 do blisko 45 proc. Ta sama tendencja jest widoczna w kursach firm europejskich. Spadające kursy spółek transportowych w USA, Kanadzie czy w Europie negatywnie odbijają się na naszym sentymencie i postrzeganiu przez inwestorów m.in. akcji PKP CARGO. W konsekwencji wycena spółki maleje.

Analitycy przewidują, że wyższa wycena spółki, to tylko kwestia czasu. Przemawiać za tym ma możliwe w niedługim czasie zakończenie sporu ze stroną społeczną. Kiedy spodziewać się konkretów?

Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych i trudnego otoczenia zewnętrznego rzeczywiście analitycy dostrzegają szansę zatrzymania negatywnej tendencji i odbicia notowań akcji PKP CARGO. Brana jest pod uwagę nasza strategia na lata 2016-20 i wpisujące się w nią pozytywne perspektywy dla przewozów wielu grup towarowych: kruszyw, materiałów budowlanych, surowców i wyrobów hutniczych, przewozów intermodalnych, a także szanse rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej oraz infrastruktury punktowej, przeznaczonej do obsługi jednostek intermodalnych. Zarząd PKP CARGO podjął konkretne działania w celu zakończenia sporu zbiorowego ze stroną społeczną i podjęcia nowych wyzwań, pozwalających na zwiększenie wartości PKP CARGO. Likwidujemy napięcia wśród naszej załogi likwidując powody obaw o miejsca pracy m.in. w Centrali w Krakowie i sekcji w Jaśle. Tylko droga współpracy ze stroną społeczną może spowodować pozytywny rezultat w postaci zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Kongres Rozwoju TransportuIV Kongres Rozwoju Transportu

23 października 2017 r., DoubleTree by Hilton Łódź

Tegoroczna, czwarta już edycja odbywa się pod hasłem przewodnim “Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?

Gościem honorowym wydarzenia będzie Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kongres Rozwoju Transportu to jedno z największych niezależnych wydarzeń związanych z sektorem transportowym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku.

Bądź z nami 23 października 2017 r. w Łodzi i sprawdź, co słychać w branży!

www.kolejnazmiany.pl